University of Oulu

Maakuntakaavan vaikuttavuus ja strategisten maankäytön suunnitelmien skaalaus maaseudun pienkeskusten suunnitteluun, case Ristiina

Saved in:
Author: Miettinen, Marika1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.1 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609292856
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Miettinen, 2016
Publish Date: 2016-10-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Rönkkö, Emilia
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Rönkkö, Emilia
Description:
Tämä diplomityö käsittelee maakuntakaavan vaikutusta alemman tason maankäytön suunnitteluun eli kuntakaavoitukseen. Tavoitteen on tutkia strategisten maankäytön suunnitelmien skaalautumista, eli vaikuttavuutta, maaseudun pienkeskusten suunnitteluun. Tärkeää työssä on selvittää mitä kaupunkikeskeiset seudulliset rakennemallit tarkoittavat maaseutukeskusten näkökulmasta. Diplomityö on toimeksianto Etelä-Savon maakuntaliitolta, minkä vuoksi aihetta käsitellään erityisesti Etelä-Savon kannalta. Kaupungistuminen on selvästi nähtävillä oleva trendi maailman laajuisesti ja myös Etelä-Savossa. Suuren skaalan suunnitelmissa usein pienet maaseutukeskukset jäävät vähemmälle huomiolle ja suunnitelmat painottavat enemmän kaupunkikeskusten merkitystä, mikä puolestaan vauhdittaa kaupungistumisen ilmiötä entisestään. Diplomityö jakaantuu kahteen osaan: aineistoanalyysiin ja suunnittelutyöhön. Aineistoanalyysiin kuuluu Etelä-Savon maankäytön suunnittelun ohjausvälineiden, eli kaavojen ja vapaamuotoisten ohjausvälineiden analysointi. Suunnittelutyön kohteena on Ristiinan kirkonkylä, minkä vuoksi maankäytönsuunnittelun ohjausvälineitä on tarkastelu erityisesti Ristiinan näkökulmasta. Aineistoanalyysissä on kerätty tietoa Etelä-Savon maankäytön suunnittelun nykytilanteesta ja kehityskohteista haastattelemalla kahdeksaa työntekijää Etelä-Savon liitosta, Mikkelin kaupungilta ja Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Haastatteluissa on pyritty selvittämään, miten maakuntakaavan vaikutus näkyy käytännön kaavatyöskentelyssä ja kuinka maakuntakaavan rooli kaavajärjestelmässä nykyisin toimii. Suunnittelutyön alussa laaditaan Ristiinan kirkonkylän alueesta taajama-analyysi, jonka pohjalta lähdetään tekemään kehityssuunnitelmaa nykytilanteen parantamiseksi. Suunnitelmassa on pyritty profiloimaan Ristiinan kirkonkylä ja luomaan sen tulevaisuudelle kehityskuva. Ristiinaa on ryhdytty, etenkin vuoden 2013 Mikkelin kuntaliitoksen jälkeen, kehittämään pikemminkin Mikkelin alakeskuksena, kuin omana yksikkönään. Tämä on yleinen kohtalo useille maaseudun pienkeskuksille. Diplomityö pyrkii esittämään tämän ongelman ratkaisemiseksi uusia näkökulmia.
see all

This Master’s thesis discusses the influence of regional land-use planning. The goal is to investigate the scaling, i.e. effectiveness, of strategic land-use planning to the planning of small and medium rural settlements. The vital outcome for the thesis is to figure out what city-centered regional plans mean for the rural areas. This thesis is commissioned by the regional council of South Savo, which is why the issue is mainly processed from the viewpoint of southern Savo. Urbanization is a global phenomenon that is also visible in South Savo. Large scale land-use plans often disregard the needs of the rural areas. These plans usually focus strongly on the cities, which speeds up the urbanization process further. The thesis is divided into two parts: the document analysis and the design assignment. The document analysis consists of a study on the different land-use plans in South Savo. The target of the design work is the central area of Ristiina, which means that the land-use plans have been inspected from the view point of Ristiina. The document analysis also includes the interviews of land use authorities of southern Savo area. These authorities are from the regional council of South Savo, the city of Mikkeli and the centre of economic development, transport and environment of South Savo. The interviews focus on finding out how the effects of regional land-use planning manifest themselves during hands-on planning work and how the role of regional land use plans is working at present. The design task begins with an analysis of the central area of Ristiina, which serves as a background for the actual design work. The design work aims on building a profile for Ristiina and finding a vision for the future development in the area. After the municipal merge with Mikkeli in 2013, Ristiina has been developed as a side segment of Mikkeli rather than its own unit. This is a common fate for many small rural municipalities. This thesis strives to find new solutions and aspects for this common challenge.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marika Miettinen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.