University of Oulu

Sodankylän arktinen puurakentaminen : hyvinvointikeskus ja asuinalue — merkityksellinen elinympäristö hyvinvoinnin perustana

Saved in:
Author: Lakkala, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 80.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201609292857
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lakkala, 2016
Publish Date: 2016-10-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Sanaksenaho, Matti
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
Diplomityöni on suunnitelmapainotteinen työ, jossa suunnittelun kohteena on Sodankylän uusi hyvinvointikeskus ja uusi asuinalue, jonne uusi hyvinvointikeskus sijoittuu. Pääpainona on näiden kahden edellä mainitun muodostama kokonaisuus, sekä hyvinvointikeskuksen luonnossuunnitelma. Kokonaisuuden kantavia teemoja ovat arktisuuden ohella hyvinvointi ja puu- ja hybridirakentaminen. Suunnitelman taustalla on Christian Norberg-Schulzin Genius Loci — Towards a phenomenology of architecture (1980) -teokseen pohjautuva ajatus, jonka mukaan merkityksellinen elinympäristö luo perustan ihmisen hyvinvoinnille. Merkityksellisellä elinympäristöllä tarkoitetaan muun muassa arkkitehtuuria, joka perustuu paikan hengen ymmärtämiselle. Työ on toteutettu Sodankylän arktinen puurakentaminen -hankkeelle. Suunnitellusta asuinalueesta olisi tarkoitus tulla hankkeelle aluerakennuskohde ja hyvinvointikeskuksesta hankkeen varsinainen pilottikohde. Suunnitelmassa paneudutaan asuinalueen, hyvinvointikeskuksen ja ympäröivän kontekstiin muodostaman laajan kokonaisuuden suunnitteluproblematiikkaan. Lisäksi pohditaan arktisen asuinalueen suunnitteluun liittyvien näkökohtien ohella nykyaikaisen hyvinvointikeskuksen tärkeimpiä ominaisuuksia ja suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja. Alueen analyysissä pyritään ymmärtämään paikan henkeä syvällisesti, jolloin on mahdollista luoda merkityksellistä elinympäristöä. Hyvinvointikeskuksen toimintaan liittyvässä analyysissä pureudutaan nykyaikaisen terveydenhuollon rakennuksen tärkeimpiin ominaisuuksiin. Lopputuloksena syntyy moninaisten lähtötavoitteiden synteesinä suunnitelma eheästä asuinalueen ja hyvinvointikeskuksen muodostamasta kokonaisuudesta. Kokonaissuunnitelman lisäksi suunnittelua jatketaan tarkempaan mittakaavaan hyvinvointikeskuksen osalta, jolloin voidaan varmistua, että keskuksen toiminnan vaatimukset tulevat huomioiduksi aluesuunnitelmassa. Suunnitelmassa on havainnollistettu nykyaikaisen hyvinvointikeskuksen tärkeitä piirteitä, kuten sijoittumista normaalin elämän keskelle, jolloin potilaat eivät ole eristettynä muusta maailmasta ja hoitotulokset ovat näin paremmat. Työn rakenne koostuu kolmesta pääkohdasta, joista ensimmäisessä, johdannossa taustoitan työtä kertomalla työn taustalla olevista hankkeista ja lähtökohdista sekä kuvaan työskentelyprosessin kulkua. Toinen osa koostuu luovan prosessin tarkemmasta kuvauksesta, jossa kuvaan eri vaiheissa tehtyä työtä analyysistä tavoitteiden asettamisen kautta ideointiin. Kolmas osa käsittelee syntynyttä suunnitelmaa ensin aluetasolla ja sitten rakennuksen tasolla.
see all

My diploma thesis is design oriented. The subject of the thesis is the new wellness center for municipality of Sodankylä, and a new residential area where the wellness center is located. Main focus is on the entirety formed by the wellness center and the residential area, as well as on the design of the wellness center. Leading themes of the whole are, besides arctic environment, welfare and wooden and hybrid construction. The basis of the plan is formed by idea based on the book Genius Loci, Towards a Phenomenology of Architecture by Christian Norberg-Schulz (1980) whereby meaningful environment creates the foundation for human welfare. Meaningful environment consists among other things of architecture that relies on the spirit of the place. Thesis is executed for the project called Arctic Wooden Construction of Sodankylä (Sodankylän arktinen puurakentaminen). The residential area planned in this thesis is intended as a housing estate for the project while the wellness center is the actual pilot scheme. Main focus on the design is on the planning problematic of the large entirety formed by residential area, welfare center and the surrounding context. Besides that, the aspects concerning of planning an arctic residential area, as well as qualities of a modern wellness center and matters taken into account in the design process are discussed. In the analysis of the design area, the aim is to understand the spirit of the place profoundly at which time it is possible to create meaningful environment. In the analysis concerning the operation of the welfare center the most important features of a modern welfare center are seized. As an end result of synthesis of multiple starting goals a plan of solid entirety formed by residential area and wellness center is born. Besides the master plan design is being continued into a more accurate scale on the part of the wellness center, when it can be made sure that the demands of the operation of the center are taken into account in the masterplan. The important features of a modern wellness center are illustrated in the plan, such as location in the middle of normal everyday life in which case the patients aren’t being isolated from the rest of the world resulting in better curing results. The structure of the thesis is formed by three main parts. In the first one, the introduction, I describe the background of the thesis by narrating the projects and starting points behind the thesis and describing the working process. The second part consists of more accurate description of the creative process, in which I describe the work done in different phases from analysis through setting design goals ending up in ideation. The third part discusses the born design first in the scale of the master plan focusing then on the building design scale.
see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Lakkala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.