University of Oulu

Osakemarkkinoiden vaikutus talouskasvuun kehittyvissä talouksissa

Saved in:
Author: Alatalo, Anssi-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610062891
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-P. Alatalo, 2016
Publish Date: 2016-10-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Junttila, Juha
Reviewer: Puhakka, Mikko
Junttila, Juha
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan empiirisesti osakemarkkinoiden ja talouskasvun välistä yhteyttä kehittyvien valtioiden aineistolla. Työssä testataan tilastollisia menetelmiä käyttäen talouskasvua ja rahoitusmarkkinoita kuvaavien muuttujien välistä selitysvoimaa. Tutkimuksessa käytetään BRICS-maiden eli Brasilian, Venäjän, Intian, Kiinan sekä Etelä-Afrikan aineistoa. Aineistot ovat neljännesvuosittaisia ja niiden pituudet ovat maakohtaisia, ulottuen keskimäärin 90-luvulta 2010-luvulle. Taloudellista kasvua kuvaava muuttuja on bruttokansantuotteen muutos, osakemarkkinoilla osaketuotto ja rahoitusmarkkinoilla lyhyt korko. Työn tavoitteena on selvittää, voidaanko osake- ja rahoitusmarkkinoiden muuttujilla selittää muutoksia talouskasvussa, tai löytyykö niiden väliltä käänteistä tai muuta yhteyttä. Käänteisessä vaikutussuunnassa talouskasvulla on vaikutusta muihin muuttujiin. Jokaiselle maalle on rakennettu vektoriautoregressiivinen malli talouskasvua, osakemarkkinoita ja rahoitusmarkkinoita kuvaavista muuttujista, ja käytetty niitä granger-kausaalisuuksien selvittämiseen. Lisäksi tarkastellaan mallien impulssivasteanalyysejä ja varianssihajotelmia vaikutussuhteiden suuruuksien selvittämiseksi. Tuloksien perusteella osakemarkkinoilla on vaikutusta talouskasvuun kahdessa aineiston maassa, Brasiliassa ja Venäjällä. Muissa maissa vaikutusta ei joko löytynyt tai se oli hyvin heikkoa. Muista muuttujien välisistä vaikutussuunnista havaittiin kvantitatiivisesti merkittävästi ainoastaan bruttokansantuotteen muutoksen vaikutusta osaketuottoon. Havainto tehtiin Venäjän aineistosta. Lisäksi havaittiin korkomuuttujan selittävän osaketuoton vaihtelua Kiinassa. Aiemman kirjallisuuden perusteella rahoitusmarkkinoiden vaikutus reaalitalouden kasvuun ei välttämättä ole yhtä merkittävä kehittyvissä talouksissa kuin kehittyneissä talouksissa. Syiksi tähän on esitetty kehittyvien maiden tehottomampia rahoitusmarkkinoita ja korruptoituneisuutta. Tämä olisi hyvin linjassa tulosten kanssa, joiden mukaan selvää linkkiä rahoitusmarkkinoiden ja talouskasvun välillä ei kaikissa tarkastelluissa maissa ole. Tuloksia tulkitessa tulee muistaa, että valitut aineistot ja menetelmät saattavat tuoda rajoituksia havaintoihin. Esimerkiksi finanssikriisi ja maakohtaiset talousongelmat voivat vaikuttaa tuloksiin. Tällaisten tilanteiden selvittäminen ja huomioon ottaminen mallinrakennuksessa on yksi mahdollinen vaihtoehto myöhemmälle tutkimukselle aiheesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anssi-Pekka Alatalo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.