University of Oulu

Luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä kuvantekijyydestään

Saved in:
Author: Kalaoja, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610072907
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Kalaoja, 2016
Publish Date: 2016-10-11
Physical Description: 98 p.
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Lukkari, Matti
Description:
Tutkielmassa tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä omasta kuvantekijyydestään ja heidän ennen opettajaopintojaan saamastaan kuvataiteen opetuksesta. Tutkimuksessa on käytetty fenomenografista tutkimusmenetelmää. Aineisto kerättiin lomakeky-selyllä Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, luokanopettajakoulutuksen kuvataiteen monialaisten opintojen kahdelta ryhmältä keväällä 2016. Yhteensä vastauksia saatiin 39 kappaletta. Aineisto analysoitiin fenomenografisella analyysilla, jossa ilmaisut muodostavat luokituksia ja luoki-tukset edelleen koko aineiston kattavia kuvauskategorioita. Ensimmäisellä tutkimustehtävällä selvitettiin, millaista on luokanopettajaopiskelijoiden ennen opet-tajakoulutuksen monialaisia kuvataiteen opintoja saama kuvataiteen opetus. Tulosten mukaan saatu opetus koettiin opettajalähtöiseksi, irtonaiseksi oppilaiden elämysmaailmasta, realistisen kuvaami-sen vaatimusta painottavaksi ja suppeaksi sekä monipuoliseksi. Viidestä kuvauskategoriasta neljä oli negatiivisesti sävyttyneitä, eli huono opetus painottui hyvää enemmän. Toinen tutkimustehtävä tarkastelee sitä, millainen on luokanopettajaopiskelijoiden käsitys kuvan-tekijyydestään. Kuvantekijyyden on määritelty tämän tutkimuksen kontekstissa koostuvan taidon, ilmaisun ja visuaalisen maailman ymmärtämisen elementeistä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että opiskelijoiden taitoon liittyvät käsitykset omasta kuvataiteellisesta osaamisestaan koetaan pääosin keskinkertaiseksi tai sitä huonommaksi. Luovuus tai sen puute yhdistettiin hyvin vahvasti kuvatai-teellisen osaamisen tasoon. Luokanopettajaopiskelijoiden visuaalisen maailman tuntemus on tulos-ten mukaan hyvin vaihteleva, painottuen heikkoon ja perustason tuntemukseen. Opiskelijoiden kuvantekijyydessä painottuu ymmärrys oman kuvataiteellisen osaamisen tasosta muiden kuvantekijyyden osa-alueiden jäädessä heikommiksi. Omien ilmaisutapojen tai visuaalisen kulttuurin ymmärtämisen sanallistaminen on siis opiskelijoille keskimäärin hankalampaa kuin oman osaamisen arviointi. Tutkimuksen mukaan suurempi kuvataiteen opintojen määrä lisää visuaalisen maailman tuntemusta riippumatta siitä, kokeeko opiskelija kuvataiteellisen osaamisensa hyväksi vai huonoksi. Hyväksi koettu osaaminen ei kuitenkaan tarkoita, että visuaalisen maailman tuntemus koetaan vahvaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Kalaoja, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.