University of Oulu

Possibilities and challenges faced in a critical media literacy project in a 6th grade classroom

Saved in:
Author: Rönkkömäki, Minna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610072908
Language: English
Published: Oulu : M. Rönkkömäki, 2016
Publish Date: 2016-10-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvelä, Maria-Liisa
Reviewer: Järvelä, Maria-Liisa
Sääskilahti, Minna
Description:
The aim of this master’s thesis was to explore what factors have an effect on a Critical Media Literacy project. The research was a qualitative research. The foundation of the project was based on the theory of critical literacy and media literacy education. Critical literacy emphasizes the individual’s role in the society as an agent of social justice who should be able to discover and act against unjust systems in their own society. Media literacy education focuses on teaching students to read different medias, discover underlying messages in them and create one’s own opinion on the matter. Other pedagogical theories and documents the lesson plans of the project were based on were child centered learning, Zone of Proximal Development and the basic values of National Core Curriculum for Basic Education. The empirical part of the study was done in a 6th grade classroom of 24 pupils in a Finnish primary school. The project was carried out together with a fellow colleague. The data was collected from 12 Critical Media Literacy lessons with the topic of integration of refugees and asylum seekers in Finland. The students learned about integration, how different medias show the situation of refugees and asylum seekers in Finland and what could the students do for the integration themselves. The research methodology was classroom ethnography and the data was analyzed by using qualitative thematic analysis. Primary data included reflective journals of the teachers and complementary data consisted of the essays of the students. I acted as both the teacher and the researcher in this study, practicing investigative teaching. This was taken into account by explaining everything in detail from the beginning of the project to the end results in order to enhance transparency and the validity of the research. It was found that multiple factors had an effect on the outcomes of this Critical Media Literacy project. The factors could be divided into three themes: Pedagogical choices and learning, Relationships in the classroom and Practical issues. However, it was concluded that the results cannot be generalized into other learning situations as such because aspects such as the participants and learning circumstances of all Critical Media Literacy projects are unique and therefore cannot be replicated.
see all

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millä tekijöillä on vaikutus Kriittisen Medialukutaidon projektiin. Tutkimus oli laadullinen tutkimus. Projekti perustui kriittisen lukutaidon teoriaan sekä medialukutaitokasvatukseen. Kriittinen lukutaito painottaa yksilön roolia yhteisön sosiaalisena oikeudenmukaisuuden toimijana, jonka tulisi paljastaa ja toimia epäoikeudenmukaisia normeja vastaan omassa yhteiskunnassaan. Medialukutaitokasvatus keskittyy opettamaan oppilaita lukemaan erilaisia medioita, löytämään niistä merkittäviä tietoja sekä muodostamaan oman mielipiteen aiheesta. Muut pedagogiset teoriat ja asiakirjat, jotka vaikuttivat projektin oppitunteihin, olivat lapsilähtöinen opetus, lähikehityksen vyöhyke ja Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteiden arvopohja. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin suomalaisen koulun 6. luokassa, jossa oli yhteensä 24 oppilasta. Projekti toteutettiin yhdessä toisen kollegan kanssa. Aineisto kerättiin kahdeltatoista Kriittisen Medialukutaidon tunnilta, joiden aiheena oli pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttaminen Suomessa. Oppilaat oppivat kotouttamisesta, siitä miten eri mediat käsittelevät pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilannetta Suomessa ja miten oppilaat itse voisivat auttaa kotouttamisessa. Tutkimuksen metodologiana käytettiin luokkahuone-etnografiaa ja aineisto analysoitiin laadullisen temaattisen analyysimenetelmän avulla. Toimin itse tutkimuksessa sekä opettajana että tutkijana, harjoittaen tutkivaa opettajuutta. Tämä otettiin huomioon selittämällä kaikki yksityiskohtaisesti projektin alkuvaiheista lopputuloksiin asti läpinäkyvyyden ja validiteetin lisäämiseksi sekä parantamiseksi. Monella eri tekijällä todettiin olevan vaikutus kyseessä olevan Kriittisen Medialukutaidon projektin lopputulokseen. Tekijät voidaan jakaa kolmeen eri teemaan: Pedagogiset valinnat ja oppiminen, Luokkahuoneen suhteet ja Käytännön haasteet. Tuloksien ei kuitenkaan uskota olevan yleistettävissä muihin oppimistilanteisiin, koska eri tekijät kuten osallistujat ja oppimistilanteet ovat kaikissa Kriittisen Medialukutaidon projekteissa yksilölliset, eivätkä näin ollen ole toistettavissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Rönkkömäki, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.