University of Oulu

”Mää kerron vielä siitä ärsyttämisestä” : varhaiskasvatusikäisten lasten käsityksiä kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta

Saved in:
Author: Ikäheimo, Iitumaari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610072911
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Ikäheimo, 2016
Publish Date: 2016-10-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Tiilikka, Aila
Reviewer: Tiilikka, Aila
Kinnunen, Susanna
Description:
Pro graduni on laadullinen tutkimus varhaiskasvastusikäisten lasten käsityksistä kiusaamisesta ja siihen puuttumisesta. Tavoitteenani on tutkimuksella herättää keskustelua pienten lasten parissa, erityisesti päiväkodissa esiintyvästä kiusaamisesta sekä lisätä tietoisuutta aiheesta. Suomessa on kirjoitettu ainoastaan kaksi väitöskirjatason tutkimusta kiusaamisesta päiväkodeissa, joten näin ollen voidaan väittää suomalaisen tutkimuksen aiheesta olevan vähäistä. Lisätutkimukselle on selkeästi tarvetta, ja tutkimukseni aihetta voidaan pitää perusteltuna. Kiusaamistilanteessa voidaan havaita monia samoja piirteitä, oli kyse sitten nuoremmista tai vanhemmista lapsista. Varhaiskasvatuksen kontekstissa ei myöskään ole olemassa omaa määritelmää kiusaamiselle. Tässä tutkimuksessa määrittelenkin kiusaamisen pitkälti koulukiusaamisen perusteella. Tutkimuskysymyksiä on kaksi. Ensimmäisenä pyrin selvittämään, millaisia käsityksiä varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on kiusaamisesta. Toinen tutkimuskysymyksistä on, mitä keinoja lapset hahmottavat kiusaamistilanteessa toimimiseen. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla päiväkoti-ikäisiä, 3–6-vuotiaita lapsia. Yhteensä haastateltuja oli 13, ja haastattelut tapahtuivat pienissä ryhmissä. Analysoin tutkimusaineiston aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Analyysissa on näkyvissä myös fenomenografinen ote, sillä tutkimuksen kohteena on lasten käsitykset. Tämän tutkimuksen tuloksista käy ilmi, että suurin osa lapsista käsitti kiusaamisen suorana kiusaamisena, eli kiusaamisena, joka kohdistuu uhriin suoraan. Tällaista oli haastattelemieni lasten mukaan erityisesti fyysinen kiusaaminen, mutta he mainitsivat myös omaisuuteen liittyvän sekä sanallisen kiusaamisen. Lapset kuvasivat tämän lisäksi ei-perinteisiä kiusaamisen muotoja, joihin katsoin sisältyvän yksittäisen lapsen nimeämisen kiusaajaksi ja lapsen kotona tapahtuvan kiusaamisen. Kiusaamiseen puuttumiseen lapset mainitsivat sellaisia keinoja, jotka liittyivät aikuiseen. Heidän mukaansa kiusaamisesta voi esimerkiksi kertoa aikuiselle, tai aikuinen voi antaa kiusaajalle jäähyrangaistuksen. Lapset kertoivat myös omista tavoistaan reagoida kiusaamiseen. Enimmäkseen he pyrkivät puolustautumaan fyysisesti kiusaajaa vastaan. Tutkimusta varten hain tarvittavat luvat sekä kaupungilta, jossa haastattelut suoritin, että lasten vanhemmilta. Luotettavuuteen vaikuttaa se, että olen pyrkinyt esittämään tutkimuksen etenemisen ja saadut tulokset mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Haastattelemani lapset osasivat pääasiallisesti kertoa omista kiusaamiseen liittyvistä käsityksistään. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka aineisto oli pienikokoinen, joten yleistettävyys ei ole tavoiteltavaa. Pyrkimyksenä oli saada lisää tietoa kiusaamisesta päiväkodissa, ja kuulla erityisesti lasten käsityksiä tästä ilmiöstä. Toivon tutkimukseni herättävän pohdintaa kiusaamisaiheesta, ja että siitä on hyötyä varhaiskasvatuksen arkipäivään.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iitumaari Ikäheimo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.