University of Oulu

Lastentarhanopettajien käsityksiä mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta

Saved in:
Author: Rintala, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201610072913
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Rintala, 2016
Publish Date: 2016-10-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Mertala, Pekka-Oskari
Alanko, Anu
Description:
Media on suuri osa lasten elämää ja lapset tuovatkin mediakokemuksiaan esiin myös päiväkodissa. Päiväkotien tulisi vastata lasten mediakokemuksiin, kysymyksiin ja pohdintaan sekä kiinnostukseen mediaa kohtaan. Tähän keinona on mediakasvatus. Erityisesti uusi Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) korostaa mediakasvatuksen osuutta esiopetuksessa. Mediakasvatuksen toteutuminen päiväkodeissa on kuitenkin sitä toteuttavien lastentarhanopettajien vastuulla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on lasten mediavaikutuksista ja mediakasvatuksesta päiväkodissa. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelen lasten median käyttöä esimerkiksi ikärajojen, mediankäyttötaitojen ja medialeikin osalta. Lisäksi esittelen kandidaatin tutkielmaani pohjaten erilaisia tutkimuksissa todettuja mediavaikutuksia. Lopuksi pohdin teoriatasolla mediakasvatuksen ulottuvuuksia ja tarkoitusta. Tutkimuksen tulokset koostuvat haastattelemieni lastentarhanopettajien käsityksistä edellä mainituista aiheista. Tutkimukseni lähestymistapa on fenomenografinen. Fenomenografisessa tutkimuksessa selvitetään nimenomaan tutkittavien henkilöiden käsityksiä. Tutkimusmetodini on teemahaastattelu. Olen haastatellut tähän tutkimukseen kuutta lastentarhanopettajaa Oulusta. Haastattelemani lastentarhanopettajat olivat joko yliopistollisen koulutuksen tai sitä edeltäneen opistotasoisen koulutuksen saaneita lastentarhanopettajia. Litteroin haastattelut ja analysoin ne fenomenografisen analyysin mukaisesti. Tämän tutkimuksen mukaan lastentarhanopettajat käsittivät mediavaikutuksien näkyvän lasten puheissa, sosiaalisissa suhteissa, leikissä, oppimisessa ja muussa päiväkodissa tapahtuvassa toiminnassa. Mediakasvatuksen he käsittivät olevan mediavälineiden parissa toimimista, lapsilähtöistä, tavoitteellista sekä yhteistyössä vanhempien kanssa toteutettavaa. Lastentarhanopettajien oma suhtautuminen mediaan, mediavaikutuksiin ja mediakasvatukseen nähtiin yhtenä mediakasvatukseen vaikuttavista tekijöistä. Lastentarhanopettajat kokivat, että päiväkodeilla ei ole tarjota tarvittavia välineitä mediakasvatukseen. Lisäksi he toivoivat koulutusta aiheeseen liittyen. Lastentarhanopettajien mukaan mediakasvatus on nykypäivää ja siihen tulisi kiinnittää huomiota jo lastentarhanopettajakoulutuksessa. He kertoivat mediakasvatuksen olevan tärkeää, mutta käytännössä sen toteutus vaikutti olevan vähäistä. Haastateltavien muista vastauksista oli havaittavissa varautunutta suhtautumista mediakasvatukseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Rintala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.