University of Oulu

Perustajaurakoitsijan arvonlisä- ja tuloverotuksen uudistamistarpeet

Saved in:
Author: Nurkkala, Miika1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611102983
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Nurkkala, 2016
Publish Date: 2016-11-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pulkkinen, Markku
Sahlström, Petri
Reviewer: Pulkkinen, Markku
Sahlström, Petri
Description:
Tutkielman tavoitteena on kuvata perustajaurakointiliiketoiminnan nykyistä arvonlisä- ja tuloverotuskohtelua. Tarkoituksena on esitellä nykyiseen verotuskäytäntöön liittyvät ongelmatilanteet ja tarjota niihin vaihtoehtoisia ja käyttökelpoisia ratkaisuja. Tutkielman tärkeimpänä, yksittäisenä tutkimuskohteena on selvittää nykyisen arvonlisä- ja tuloverotuskäytännön uudistamistarve. Nykyinen perustajaurakoitsijan verotuskäytäntö ei kaikilta osin ole oikeudenmukainen. Lisäksi tutkielma kuvaa, mitä käytännön seurauksia nykyinen verotuskäytäntö aiheuttaa perustajaurakoitsijalle. Yksi tyypillinen ilmiö on perustajaurakoitsijan katteen paljastuminen vähennykseen oikeuttavan käytön myötä. Tutkielman tärkeimpinä tuloksina voidaan esittää arvonlisä- ja tuloverotuksen epäkohtien esiintyminen ja niiden uudistamistarve. Tuloverotuksen uudistamistarve liittyy vahvasti realisoitumattoman tulon verotukseen, joka aiheutuu käytännöstä käsitellä rakennusurakan ja osakkeiden luovutuksia toisistaan erillään olevina suorituksina. Vastaavasti arvonlisäverotuksen suurin yksittäinen uudistamistarve kiteytyy tappiollisten rakennusurakoiden verotuksessa, joka johtuu oman käytön arvonlisäverotuksesta. Nykyinen epäoikeudellinen menettely on huomattu myös oikeuskäytännössä ja siihen saattaa olla tulossa muutosta aikaisintaan loppuvuodesta 2016. Tärkeimmät tutkielman tulokset (realisoitumaton tulon verotus ja tappiollisten rakennusurakoiden arvonlisäverotuksen uudistamistarve) ovat yleistettävissä, sillä nykyinen käytäntö ei yleisesti tyydytä perustajaurakointiliiketoiminnan talousraportoinnista vastaavia henkilöitä. Ratkaisuksi tuloverotuksen ongelmaan tutkielma tarjoaa ratkaisua käsitellä perustajaurakoitsijan kirjanpitoa ja verotusta yhdenmukaisesti ja vastaavasti arvonlisäverotuksen epäkohtaan rajata omasta käytöstä suoritettava vero esimerkiksi rakennuspalvelun käypään arvoon. Tutkimus toteutettiin osaltaan haastattelututkimuksen ja kirjallisuuskatsauksena, jonka pohjana käytettiin aikaisempaa oikeuskäytäntöä, asiantuntijalehdissä julkaistuja artikkeleita ja ammattikirjallisuutta. Haastatteluosio suoritettiin puolistrukturoituna haastatteluna, jossa haastateltiin kolmea kirjanpito- ja verotuskäytännön ammattilaista. Tutkielma liittyy oleellisilta osin käytäntöön, joten voidaan esittää tutkielman vastaavan käytäntöä suurelta osin. Tutkielmaa voi hyödyntää kaikki ne henkilöt ja tahot, jotka kokevat olevansa kiinnostuneita perustajaurakoitsijan nykyisestä verotuskäytännöstä. Lisäksi tutkielma tarjoaa kattavan katsauksen perustajaurakoitsijaan sovelletusta oikeuskäytännöstä korkeimman hallinto-oikeuden ja keskusverolautakunnan ennakkoratkaisujen muodossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miika Nurkkala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.