University of Oulu

Phenomenology and the process and role of phenomenological reduction in research

Saved in:
Author: Häärä, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611113012
Language: English
Published: Oulu : J. Häärä, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
This Bachelor’s Thesis is a personal investigation into the researcher’s experiences, how they have affected her, and how the researcher can in the future, collect data concerning person’s who share similar experiences. Due to a TCK (Third-culture Kid) background, the researcher is interested in TCK-culture and the effects of TCK experiences. A TCK is an individual who has spent a significant amount of their childhood away from their home country. In this research paper the researcher attempts to separate herself from these experiences with the help of phenomenology and a phenomenological reduction process, in order to objectively view and produce any data concerning TCK experiences in future research. Phenomenology explores humans and human experiences, and the meanings behind these experiences. It is a branch of philosophy dedicated to producing ”pure” knowledge by investigating and analysing human experiences. The father of phenomenology Edmund Husserl, claimed that the foundation for ”pure” or ”true” knowledge and science was the human experience of the world, and these experiences are often subjective due to everyday experiences being determined by certain preconditions. The meanings behind human consciousness also develop according to a person’s life-world, and this life-world correlates with a person’s experiences. Humans also perceive reality according to their desires, interests, and beliefs, which a person often obtains from the culture they have been raised in. This research uses these ideas to determine whether or not it is possible to separate oneself from one’s experiences using a phenomenological reduction. Due to the fact that TCK individuals often share similarities in their experiences concerning society and change, their life-world’s are a unique and interesting topic for investigation. A phenomenological reduction is therefore a process where a person attempts to gain a new and fresh perspective on the world, free from the contamination or bias of past experiences. Due to the personal TCK background possibly affecting any results of data obtained, the researcher attempts to view past experiences objectively with the help of a phenomenological reduction, making this reduction process a personal research methodology.
see all

Tämä kandidaatin tutkielma on henkilökohtainen tutkimus tutkijan omista kokemuksista, siitä miten ne ovat vaikuttaneet häneen ja miten tutkija voi tulevaisuudessa kerätä aineistoa ja tietoa henkilöistä, joilla on ollut samanlaisia kokemuksia. TCK (Third-culture Kid) -taustansa takia tutkija on kiinnostunut TCK-kulttuurin ja kokemuksien vaikutuksista. TCK-henkilö on ihminen joka on viettänyt suurimman osan lapsuudestaan pois omasta kotimaastaan. Tämän tutkimuksen kautta tutkija pyrkii fenomenologian sekä fenomenologisen reduktion avulla irrottautumaan omista kokemuksistaan, jotta hän pystyisi tulevaisuudessa tarkastelemaan ja tuottamaan TCK-kokemusten tuloksia mahdollisimman objektiivisesti. Fenomenologia tutkii ihmisiä, ilmiöitä, kokemuksia sekä niiden merkityksiä. Se on filosofian osa-alue jossa pyritään tuottamaan mahdollisimman “puhdasta” tiedettä ihmisten kokemuksia tutkimalla. Fenomenologian luoja Husserl väitti, että varman tiedon perusta on ihmisen kokemus maailmasta ja että nämä kokemukset ovat usein subjektiivisia, sillä ihmisten arkikokemuksia ohjaavat erilaiset ennakkoehdot. Ihmisen tajunnan merkityssuhteet muodostuvat suhteessa hänen elämismaailmaansa (life world) ja elämismaailma ja elämäntilanne korreloivat myös suoraan ihmisten kokemuksiin. Ihminen myös havainnoi todellisuutta aina pyrkimystensä, kiinnostustensa ja uskomustensa valossa, jotka ihminen usein omaksuu yhteiskunnasta jossa hän on kasvanut. Tämä tutkimus käyttää näitä ajatuksia selvittämään onko tutkijan mahdollista irrottautua omista kokemuksistaan fenomenologisen reduktion avulla. Koska TCK-lapsilla on usein hyvin samantapaisia kokemuksia yhteiskunnasta ja muutoksista, on heidän elämismaailmansa ainutlaatuinen ja kiinnostava tutkimuksen aihe. Fenomologinen reduktio on siis prosessi, jossa tutkija pyrkii tutkimaan maailmaa uusin silmin, ilman omien kokemuksiensa vaikutteita. Koska oma TCK-tausta mahdollisesti vaikuttaa tutkijan tuloksiin, tutkija pyrkii fenomenologinen reduktion avulla lähestymään näitä kokemuksia objektiivisesti, jolloin fenomenologisesta reduktiosta tulee tietyllä tavalla henkilökohtainen tutkimusmenetelmä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Häärä, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.