University of Oulu

Liikunnallisesti eheytettyä matematiikkaa alkuopetuksessa

Saved in:
Author: Heikkilä, Johanna1; Ilmola, Henna-Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611113020
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Heikkilä ; H.-R. Ilmola, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Takalo, Susanna
Harmoinen, Sari
Description:
Viimeaikaisissa kansainvälisissä tutkimuksissa on selvitetty liikunnan ja oppimisen välisiä yhteyksiä. Erityisesti liikunnan ja matematiikan välillä on havaittu olevan posiitivisia vaikutuksia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella, miten liikunnalla voidaan eheyttää matematiikan opetusta alkuopetuksessa. Tutkimusta varten laadittiin 6 oppitunnin liikunnallinen matematiikan opetusmateriaali, joka sisälsi 13 liikunnallista tehtävää ja leikkiä. Opetuskokeilu toteutettiin tutkijoiden toimesta 1. vuosiluokan oppilaille keväällä 2016. Opetusmateriaalin tehtävät koostuivat 1. vuosiluokan matematiikan ja liikunnan sisällöistä ja ne noudattivat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014. Oppitunnit toteutettiin eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Lisäksi tutkimustehtävänä oli selvittää, miten opettaja ja oppilaat kokivat liikunnallisesti eheytetyn matematiikan opetuksen. Tavoitteena oli kuvata opetusmateriaalin toimivuutta opetuksen ja oppimisen näkökulmasta sekä lisätä tietoa liikunnan hyödyntämisestä toiminnallisena opetusmenetelmänä erityisesti matematiikassa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli oman opettajuuden kehittäminen. Tutkimus oli laadullinen tapaustutkimus, jolle on tyypillistä tutkijan osallisuus sekä aineistonkeruun monimetodisuus ja toistettavuus. Aineistoa kerättiin tutkijoiden osallistuvalla havainnoinnilla, opettajan haastattelulla ja oppilailla teetetyillä kyselylomakkeilla. Empiirisenä aineistona toimi myös laadittu opetusmateriaali ja opetuskokeilu. Aineiston analyysi pohjautui sisällönanalyysiin. Tavoitteena oli löytää tutkimuskysymysten kannalta oleellisin tieto sekä yhdistäviä tekijöitä aineistojen väliltä. Tutkimustulosten luotettavuuden lisäämiseksi aineiston analysoinnissa hyödynnettiin tutkijatriangulaatiota. Tutkimuksessa nousi esille oppilaiden ja opettajan positiivinen suhtautuminen liikunnallisesti eheytettyyn matematiikan opetukseen. Tulosten perusteella suurin osa oppilaista (89%) haluaisi kouluun lisää liikunnallisia matematiikan tunteja riippumatta suhtautumisesta matematiikkaan yleensä. Opettaja koki, että säännöllisesti toteutettuna oppilaat hyötyisivät liikunnallisesti eheytetystä opetuksesta eniten. Myös lasten kyselylomakkeiden pitkittäisaineiston tuloksista näkyi rutiinien ja säännöllisyyden tarve. Teoriakatsaus ja opetuskokeilusta saadut kokemukset osoittivat, että liikunnan mahdollisuuksia toiminnallisena opetusmenetelmänä voitaisiin hyödyntää eri oppiaineiden opetuksessa. Näin saataisiin lisää liikettä koulupäiviin ja tarjottua erilaisille oppijoille mahdollisuuksia kokea asioita myös kehollisesti. Luokkahuoneen liikunnallistaminen on mielenkiintoinen ja kokeilemisen arvoinen haaste tulevaisuuden kouluissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johanna HeikkiläHenna-Riikka Ilmola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.