University of Oulu

Aikuispsykiatrinen hoitotieteellinen tutkimus Suomessa vuosina 2000–2015 : kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Konttila, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.9 MB)
Pages: 324
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611123030
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Konttila, 2016
Publish Date: 2016-11-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyngäs, Helvi
Reviewer: Kyngäs, Helvi
Oikarinen, Anne
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla Suomessa 2000-luvulla tehtyä aikuispsykiatrisen hoitotyön hoitotieteellistä tutkimusta sekä aikuispsykiatrisen hoitotyön kehittämishaasteita ja jatkotutkimusaiheita. Lisäksi kuvailtiin suomalaisen aikuispsykiatrisen hoitotyön hoitotieteellisen tutkimuksen painopisteet sekä sen tämän hetkinen tilanne. Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Aineistona käytettiin Suomessa vuosina 2000–2015 julkaistuja hoitotieteellisiä tutkimusartikkeleita, väitöskirjoja sekä hoitotieteen pro gradu- tutkielmia ja lisensiaattitutkimuksia (n=78). Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä induktiivista sisällönanalyysiä soveltuvin osin. Analyysin tuloksena muodostui yhteensä 29 pääkategoriaa, joista 5 kuvasi aikuispsykiatrisen hoitotyön hoitotieteellisen tutkimuksen aiheita, 12 tutkimusten tuloksia, 5 tutkimuksissa esitettyjä kehittämishaasteita ja 7 tutkimuksissa esitettyjä jatkotutkimushaasteita. Tutkimustuloksissa aikuispsykiatrista hoitotyötä koskevan tutkimuksen metodologinen painopiste oli laadullisissa tutkimusotteissa ja -menetelmissä. Julkaisufoorumina yleisin oli pro gradu -tutkielma. Tutkimusaiheina painottuivat käytännön toimintatapojen sekä pakkotoimenpiteiden ja väkivaltaisuuden tutkimus. Psykiatrista hoitotyötä oli kuvattu runsaasti psyykkisen sairauden sekä henkilökunnan työolojen näkökulmista. Kehittämishaasteita oli nimetty eniten psykiatrisen hoitotyön interventioiden ja käytännön toimintatapojen tasolla. Interventioihin kohdistuvissa haasteissa painottuivat eristämishoidon ja väkivaltaisuuden hoidon sekä perhekeskeisen psykiatrisen hoitotyön kehittäminen. Jatkotutkimusaiheina korostuivat käytännön hoitotyön lisätutkimus hoidon ja hoidon vaikuttavuuden näkökulmista. Jatkossa tutkimusta tulisi kohdistaa määrällisten tutkimusten ja kirjallisuuskatsausten tekemiseen sekä interventioiden vaikuttavuuden arviointiin ja lisätä aikuispsykiatrisen hoitotyön hoitotieteellisen tutkimuksen näkyvyyttä kotimaisissa julkaisuissa.
see all

The purpose of the study was to describe Finnish nursing research, development challenges of nursing practice and further research suggestions within adult psychiatry in the 21st century. Focuses of Finnish nursing research within adult psychiatry and the current situation of adult psychiatric nursing were also described in this study. Descriptive literature review was used as research method. Research articles, Doctoral Theses, Pro Gradu Theses and Licentiate Theses published in Finland during 2000–2015 were used as data. Data consisted of 78 original publications. The data analyzed by using inductive content analysis as method’s applicable parts. The result of analysis consisted of 29 head categories: 5 head categories described subjects, 12 described findings, 5 described development challenges and 7 described suggestions for further research. According to the results, the methodological focus in publications was in qualitative research methods. Most common publication format was Pro Gradu Thesis. Focus of the subjects was in adult psychiatric nursing practice and in violence and coercive measure. The most of the findings described mental illness and personnel working conditions in context of psychiatric nursing. The most of the development challenges were on the field of psychiatric nursing interventions and practical procedures. Seclusion, violence and family-oriented nursing were emphasized in nursing interventions. The emphases of further research suggestions were in nursing and effectiveness of nursing interventions. In the future the nursing research on adult psychiatry should focus on quantitative research and systematic literature reviews and evaluation of effectiveness. The visibility of nursing research on adult psychiatry should be increased among national publications of nursing science.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Konttila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.