University of Oulu

”Se on hyvä ja järkevä idea” : oppilaiden käsityksiä yhteisopetuksesta

Saved in:
Author: Pehkonen, Noora1; Veijola, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611163048
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Pehkonen ; M. Veijola, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Salakka, Markku
Description:
Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee kahden luokanopettajan toteuttamaa yhteisopetusta sekä sen etuja ja haasteita oppilaan näkökulmasta. Tutkelman taustateoria määrittää yhteispetuksen kahden opettajan yhdessä toteuttamaksi opetustoiminnaksi heterogeeniselle oppilasryhmälle. Yhteisopetus nähdään keinona inkluusioon, yhteisöllisen koulukulttuurin rakentamiseen, yhteistyön lisäämiseen sekä oppilaiden tukemiseen. Se on myös keino toteuttaa opetusta sekä opettajia että oppilaita hyödyttävällä tavalla. Yhteisopetus on yleisopetuksessa yleistyvä ilmiö, jota on tutkittu lähinnä opettajien näkökulmasta. Oppilaslähtöisen ajattelutavan mukaisesti yhteisopetusta tulisi lähestyä myös oppilaan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata oppilaiden käsityksiä yhteisopetuksesta sekä siihen liittyviä etuja haasteita. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen, fenomenografinen tapaustutkimus, jonka tutkimuskohteena ovat oppilaat kahdelta neljännen luokan yhteisopetusluokalta. Tutkimusaineistona käytettiin tutkimusta varten oppilailla teetettyjä kirjoitelmia yhteisopetuksesta. Kirjoitelmat analysoitiin aineistolähteisellä sisällönanalyysillä. Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että oppilaat kokevat yhteisopetuksen pääosin positiivisena ilmiönä. Tulokset osoittavat, että oppilaat käsittävät yhteisopetuksen sekä opettajien toimintana että luokan olemusta määrittävänä ilmiönä. Oppilaat pitävät yhteisopetuksen etuina muun muassa opettajilta saatavaa huomiota, opetuksen monipuolisuutta sekä yhteisopetuksen mahdollistamaa laajaa kaveripiiriä. Oppilaiden mielestä yhteisopetuksen suuri oppilasmäärä on myös haaste, sillä se horjuttaa luokan työrauhaa. Tulosten valossa voidaan todeta oppilaiden kokevan yhteisopetuksessa esiintyvän haasteita, joita ei kuitenkaan koeta yhtä merkityksellisinä kuin etuja. Tutkimustuloksista voidaan päätellä oppilaiden näkemysten mukailevan aikaisempaa tutkimusta yhteisopetuksesta, kuitenkin eri asioita korostaen, kuten ryhmäkoon ja huomion saamisen merkitystä. Tulokset antavat myös ymmärtää yhteisopetuksen lisäävän kouluhyvinvointia,- viihtyvyyttä ja turvallisuutta kahden opettajan ansiosta. Yhteisopetus voidaan nähdä tulevaisuuden yleisenä toimintakulttuurina, sillä sen avulla pystytään vastaamaan useisiin uuden opetussuunnittelman asettamiin arvoihin ja tavoitteisiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Noora PehkonenMaria Veijola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.