University of Oulu

”Täällä tehään, ei olla vaan muka aktiivisia” : kansanopiston osallistava oppilaskuntatoiminta opiskelijoiden kokemana

Saved in:
Author: Rantala, Pihla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 105
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611163051
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Rantala, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Puuronen, Vesa
Description:
Pro gradu -tutkimukseni käsittelee opiskelijoiden kokemuksia Reisjärven kristillisen opiston oppilaskunnan toiminnasta osallisuuden näkökulmasta. Tavoitteena on pohtia, mistä oppilaskunnan osallisuus rakentuu. Tutkielmassa keskitytään siihen, miten oppilaskunnan rakenne vaikuttaa osallisuuteen, ja millainen aikuisen rooli edistää osallisuutta. Osallisuus määritellään tässä tutkimuksessa todellisen vastuun saamisena ja kantamisena siten, että oma toiminta ja osallistuminen koetaan merkityksellisenä yhteisössä. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä avataan demokratian käsitettä painottuen demokratiakasvatukseen. Oppilaskunnan toiminta nähdään nuorten toimijuuden ja osallisuuden areenana. Aikuisen roolin määrittelyssä toiminnan tukijana oppilaskunnan toiminnassa hyödynnetään Shierin (2001) osallisuuden tukemisen polku -mallia. Tämän monimenetelmäisen tapaustutkimuksen aineisto koostuu kahdesta erillisestä ZEF-kyselystä. Alkukysely (N=126) käsitteli opiskelijoiden aiempia kokemuksia peruskoulun oppilaskuntatoiminnasta. Varsinainen oppilaskuntakysely teetettiin toukokuussa 2016 (N=124). Määrällisen aineiston analysointi perustuu frekvenssien tarkasteluun. Laadullista aineistoa on analysoitu teoriaohjaavaa sisällönanalyysia mukaillen. Kansanopiston opiskelijat kokivat oppilaskunnan toiminnan kaikkia opiskelijoita osallistavaksi toiminnaksi. Heidät tunnustettiin yhteisössä vastuuta kantaviksi toimijoiksi, joiden päätöksillä on merkitystä oppilaitoksen arkeen. Nostin aineistosta neljä osallisuutta rakentavaa teemaa. Ensimmäisen teeman rakenne lähtökohtana on, että sekä opiskelijat että henkilökunta ovat mukana oppilaskunnan toiminnassa. Ilmapiiri korostaa koko koulun toimintakulttuurin ja positiivisen yhteishengen merkitystä osallistavassa oppilaskunnassa. Vastuu puolestaan jakautuu kolmeen alakategoriaan: vastuun antaminen, vastuun ottaminen ja vastuun kantaminen. Vastuun antamisen näkökulma on henkilökunnan rooli oppilaskunnassa osallisuuden mahdollistajana. Merkityksellisyys eri muodoissaan nivoo teemat yhteen. Toiminnan tulee olla merkityksellistä, jotta opiskelijoiden osallisuuden tunne mahdollistuu. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus koostuvat aineiston ja viitekehyksen välisestä keskustelusta, tutkimusprosessin avoimuudesta ja tutkijan subjektiviteetin huomioimisesta. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on esitellä osallistava oppilaskuntamalli ja herättää keskustelua lasten ja nuorten osallisuustyöstä oppilaskunnan kautta. Jatkotutkimusaiheena näen kaikkia lapsia ja nuoria osallistavan oppilaskuntamallin kehittämisen myös muissa koulumuodoissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Pihla Rantala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.