University of Oulu

Tapaustutkimus Joonaksen inkluusiosta

Saved in:
Author: Parpala, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611163056
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Parpala, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kielinen, Marko
Reviewer: Kielinen, Marko
Takala, Marjatta
Description:
Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, mitä asioita Downin oireyhtymään liittyy sekä mitä tarkoitetaan käsitteillä inkluusio ja siihen liittyvä kolmiportainen tuki. Tässä tutkimuksessa selvitän, kuinka Down-oppilaan inkluusio on onnistunut ja mitä se on edellyttänyt. Lisäksi selvitän inkluusion vaikutusta luokanopettajan työhön. Tämä tapaustutkimukseni koostuu teoreettisesta kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä osiosta. Teoriaosuudessa määrittelen tutkimukseni kannalta keskeisimmät käsitteet, joita ovat inkluusio, kolmiportainen tuki sekä Downin oireyhtymä. Lisäksi pohdin, mitä hyötyä inkluusiosta on siihen osallistuville tahoille ja mitä edellytyksiä inkluusion onnistumisella on. Empiirisessä osiossa tutkin yhden Down-oppilaan inkluusiota. Tutkin, inkluusion vaikutusta sekä sitä, mitä inkluusio on edellyttänyt. Lisäksi tutkin inkluusion tuomaa muutosta luokanopettajan työhön. Tutkimusaineistoni keräsin haastatteluilla, kyselyllä ja havainnoinnilla. Aineistonanalysoinnin toteutin sisällönanalyysillä. Tutkimusaineistoni keräsin keväällä 2016 eräässä suuressa inkluusiokoulussa. Aineistosta selvisi, että kyseisen Down-oppilaan inkluusio on ollut onnistunutta. Inkluusiosta oli ollut hyötyä niin inkluusio-oppilaalle itselleen kuin muillekin inkluusioon osallistuneille. Onnistuakseen inkluusio oli vaatinut suuren määrän erilaisia resursseja sekä huomattavasti eriyttämistä. Yhdeksi inkluusion onnistumiseen vaikuttavaksi tekijäksi valikoitui oma ohjaaja. Tutkimukseen osallistunut luokanopettaja ei kokenut inkluusion juurikaan lisäävän työmäärää, vaikkakin inkluusio edellytti yhteistyötä ja eriyttämistä. Tutkimukseni tulokset eivät ole empiirisesti yleistettävissä, koska tutkimukseni on tapaustutkimus. Kuitenkin tutkimukseni antaa suuntaa erityisen tuen oppilaan inkluusiosta ja sen onnistumisen edellytyksistä. Toivon, että tämä työ kannustaa luokanopettajia kokeilemaan inklusiivisen luokan opettamista sekä rohkaisee erityisen tuen oppilaiden vanhempia taistelemaan inkluusion puolesta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Parpala, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.