University of Oulu

Musiikkiorientaation ilmeneminen peruskoulun nivelvaiheessa : tapaustutkimus oppilasjoukosta paikkakunnalla ilman musiikkioppilaitoksen toimipistettä

Saved in:
Author: Puputti, Salla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611163058
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Puputti, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ojala, Juha
Reviewer: Klintrup, Hans
Ojala, Juha
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erään oppilasjoukon musiikkiorientaatioon vaikuttavia tekijöitä paikkakunnalla jossa ei ole musiikkioppilaitoksen toimipistettä. Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää niitä asioita jotka vaikuttavat oppilaiden musiikkiorientaatioon. Sillä, onko musiikkioppilaitoksen toimipisteen puuttumisella vaikutusta musiikkiorientaation ilmenemiseen, on myös eräs yksi tutkimuskysymyksistä. Myös koulun musiikinopetuksen vaikutusta musiikkiorientaatioon selvitetään tutkimuksessa. Musiikkiorientaatio on vahvasti kytköksissä motivaatioon, mutta ei kuitenkaan tarkoita samaa asiaa. Motivaatio ohjaa toimintaamme tiettyyn suuntaan, kun taas orientaatio on pidemmälle vietyä toimintaa ja näin ollen jatkuvuudeltaan moninaisempaa kuin motivaatio. Musiikkiorientaatio voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: aktiivinen sekä passiivinen musiikkiorientaatio, josta passiivinen vielä positiiviseen, neutraaliin sekä negatiiviseen orientaatioon. Passiivinen musiikillinen orientaatio on lähinnä yleistä kiinnostusta musiikkiin ja aktiivinen musiikillinen orientaatio on kyseessä silloin kun yksilö harrastaa musiikkia aktiivisesti. Musiikkiorientaatiosta puhuttaessa voidaan myös mainita musiikillinen erityisorientaatio, jolloin yksilö on esimerkiksi musiikkiin liittyvässä ammatissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulujen musiikinopetuksen tulisi antaa pohja elinikäiselle musiikin harrastamiselle. Musiikin harrastustoimintaa edistävät musiikkioppilaitokset sekä vapaan sivistystyön oppilaitokset. Musiikkioppilaitokset antavat taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden sekä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Koulujen musiikinopetuksen sekä musiikkioppilaitosten yhteistyö on monessa suhteessa arvokas kun ajatellaan lasten ja nuorten musiikin harrastusmahdollisuuksia. Koulujen musiikinopetus voi antaa sysäyksen musiikin harrastamiselle. Se, että tutkittavalla paikkakunnalla ei ole musiikkioppilaitoksen toimipistettä, voi myös olla vaikuttamassa oppilaiden musiikkiorientaatioon. Musiikin oppimisympäristöön kun ei liity pelkästään koulujen musiikinopetus vaan kokonaisvaltaiseen kehitykseen ovat vaikuttamassa myös itse musiikki sekä musiikin harrastaminen. Tutkimus on tyypiltään etnografinen tapaustutkimus. Etnografisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia jonkin kansan tai ryhmän toimintaa heidän omassa elinympäristössään. Etnografiassa käytetään monesti havainnointitutkimusta, jota myös tässä tutkielmassa on käytetty. Tapaustutkimus tutkii syvällisesti jonkin tietyn ihmisjoukon toimintaa tai siihen liittyvää ilmiötä. Tutkimuksessani ilmiönä toimii musiikkiorientaatio sekä ihmisjoukkona oppilasjoukko jota havainnoinnin sekä haastattelin. Keräsin aineistoni tutkimusta varten havainnoimalla tiettyä oppilasjoukkoa joita oli 26. Oppilaat olivat havainnointien aikana 5.-7- luokkalaisia ja haastattelujen aikana 6.-8. luokkalaisia. Havainnointiaineiston perusteella tein vielä ryhmähaastattelut teemahaastatteluina vuotta myöhemmin jotta kokonaiskuva musiikkiorientaatioon vaikuttavista tekijöistä muodostui. Musiikkiorientaatio oli havainnointiaineiston perusteella paikoin aktiivista, mutta haastattelujen aikaan aktiivisuus oli vähentynyt oppilaiden kohdalla. Musiikkiorientaation muutokseen olivat vaikuttaneet ystävien poisjäänti harrastuksen parista jolloin oppilaat, jotka olivat olleet aktiivisella tasolla musiikkiorientaatiossa, eivät motivoituneet enää musiikkiharrastuksesta. Koulun musiikinopetuksen nähtiin myös olevan puutteellista, joka toi oppilaille epävarmuutta omista taidoistaan. Tämä heijastui myös havainnointien aikana jolloin pääsin seuraamaan musiikintunteja. Vain muutama oppilaista kävi ulkopaikkakunnalla soitto- tai tanssitunneilla, vaikka monella olisikin potentiaalia ja kiinnostusta jopa taiteen perusopetuksen tarjoamaan musiikkiharrastukseen. Myös musiikinopetuksen kehno tilanne oli vaikuttamassa musiikkiorientaation ilmenemiseen. Musiikkioppilaitoksen puuttumisella siis on vaikutusta siihen, muiden syiden kanssa, siihen kuinka musiikkiorientaatio ilmenee juuri tällä tietyllä tutkitulla oppilasjoukolla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Salla Puputti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.