University of Oulu

Nuorten opettajien kertomuksia yhteisopettajuudesta työn tukena ja haastajana : näkökulmia yhteisopettajuuden ja mentoroinnin yhtymäkohtiin

Saved in:
Author: Pellikka, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 93
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611163059
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Pellikka, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Jokikokko, Katri
Reviewer: Jokikokko, Katri
Sääskilahti, Minna
Alanko, Anu
Description:
Nuori opettaja saa heti työelämään siirtyessään täyden vastuun oppilaista ja opetuksesta, jolloin kuilu opettajankoulutuksen ja työelämän välillä voi tuntua suurelta. Uran alkuvaiheessa tarjottavan tuen on todettu keventävän nuoren opettajan työtaakkaa ja helpottavan uran alkuvaiheen haasteita. Tukea tarjotaan usein mentoroinnin avulla, joskaan Suomessa ei ole systemaattista järjestelmää nuorten opettajien tukemiseen. Yhteisopetus on työtapa, joka on yleistynyt vähitellen opettajien keskuudessa samalla, kun opettajan työ on muuttunut yhä yhteisöllisemmäksi. Yhteisopetuksessa kaksi opettajaa jakaa vastuun opetuksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Sekä yhteisopettajuutta että mentorointia on tutkittu Suomessa jonkin verran ja kansainvälisesti laajasti. Yhteisopettajuutta ei ole juurikaan tutkittu nuoren opettajan näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa yhteisopettajuutta tarkastellaan nuoren opettajan näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä nuoret opettajat kertovat yhteisopettajuudesta. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, millaista tukea yhteisopettajuus tarjoaa nuorelle opettajalle opettajuuteen ja opettajan työhön. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on peilata nuorten opettajien yhteisopettajuudesta saamaa tukea mentorointiin ja pohtia yhteisopettajuuden mahdollisuuksia nuorten opettajien tukemisessa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu opettajan uran alkuvaiheen ja mentoroinnin tarkastelusta sekä yhteisopetuksen näkökulmista. Tutkimus on metodologialtaan narratiivinen eli kerronnallinen tutkimus. Kerronnallinen tutkimusmetodologia mahdollistaa nuorten opettajien kertomien kokemusten ymmärtämisen. Kerronnallisuus antaa tässä tutkimuksessa tilaa niille kokemuksille, joiden kertomisen nuoret opettajat kokevat tärkeäksi. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella yhteisopettajuus näyttäytyy nuorelle opettajalle keskeisenä osana omaa työtä, opettajan työn ”kivijalkana”. Se mahdollistaa muun muassa vastuun jakamisen monilla osa-alueilla, huolestuttavista asioista puhumisen sekä opettajan itsevarmuuden kasvamisen. Toisaalta se voi myös haastaa opettajuutta ja vaatii opettajilta selkeää yhteistä näkemystä opetustyöstä. Yhteisopettajuus tarjoaa nuorelle opettajalle tukea viidellä eri osa-alueella, joita ovat jaettu reflektio, pedagogiset ratkaisut, opettajana kehittyminen, kodin ja koulun yhteistyö sekä työssä viihtyminen. Yhteisopettajuus tarjoaa tämän tutkimuksen perusteella monelta osin samankaltaista tukea kuin mentorointi. Lisäksi yhteisopettajuuden tarjoama tuki nivoutuu luontevaksi osaksi nuoren opettajan työpäivää.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Pellikka, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.