University of Oulu

Vanhempien osallistumista tukeva päiväkotikulttuuri on henkilökunnan ja vanhempien yhteisen panostamisen tulos : toimintatutkimus vanhempien osallistumisesta päiväkodin toimintaan

Saved in:
Author: Kinnunen, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611163060
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kinnunen, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Kinnunen, Susanna
Description:
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja vanhempien osallistamisen lisääminen varhaiskasvatustoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi varhaiskasvatuksessa lakien ja opetussuunnitelmien uudistamisen myötä (Varhaiskasvatuslaki 19.1.1973/36, 7b §). Tässä tutkimuksessa tutkin vanhempien osallistumista päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin toimintatutkimuksen keinoin. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä vanhempien tietämystä päiväkodin toiminnan suunnittelu- ja kehittämisprosesseista sekä lisätä tietämystä vanhempien osallistumisen mahdollisuuksista. Tavoitteena oli myös lisätä vanhempien osallistumista toiminnan suunnitteluun ja arviointiin tutkimuspäiväkodissa. Toimintatutkimuksen keinoin lähdin kehittämään tutkimuspäiväkodin toimintaa vanhempien osallisuutta lisääväksi. Kyselylomakkeiden sekä vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa käymien keskustelujen avulla tutkin vanhempien toteutuneita osallistumismahdollisuuksia päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä vanhempien kokemuksia heidän toiveidensa ja ajatustensa huomioinnista päiväkodin toiminnassa. Tutkimuskohteena olivat myös vanhempien toiveet tulevaisuuden osallistumisesta sekä vanhempien osallistumista edistävät ja estävät tekijät. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa tieto varhaiskasvatuksen historiasta perheen näkökulmasta, Urie Bronfenbrennerin ekologinen teoria vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön taustalla sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön nykyinen tilanne varhaiskasvatuksessa. Narratiivista analyysiä sekä sisällönanalyysiä hyödyntäen lähdin luomaan tutkimustuloksia vanhempien osallistumisen nykytilasta ja sen kehittämisestä tutkimuspäiväkodissa verraten niitä teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimustulokset osoittavat, että vanhempien osallistuminen varhaiskasvatustoiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa pohjautuu vielä pitkälti lapsen yksilöllisen varhaiskasvatuksen sisältöihin. Tutkimuksen avulla vanhempien tietoisuus osallistumisen mahdollisuuksista lisääntyi ja päiväkodin pedagoginen toiminta kehittyi vanhempien osallisuutta lisääväksi. Tutkimus osoitti, että vanhempien osallistumiseen varhaiskasvatustoiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa tarvitaan sekä vanhempien että henkilökunnan sitoutumista ja panostamista. Aikataulujen hallinnan, yhteistyölle suotuisan ilmapiirin ja pedagogisen tietämyksen avulla lisätään vanhempien osallistumista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Kinnunen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.