University of Oulu

Kuudesluokkalaisten oppimiskokemuksia ryhmätyöstä Yrityskylä-oppimisympäristössä

Saved in:
Author: Kaarela, Sanna-Sofia1; Mutka, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611163063
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-S. Kaarela; R. Mutka, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lindh, Matti
Reviewer: Lindh, Matti
Nykänen, Jaakko
Description:

Tiivistelmä

Tämä laadullinen tapaustutkimus koskee ryhmätyötaitoja, joita oli mahdollista oppia Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden aikana. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten Yrityskylän oppimateriaaleissa esiintyvä ryhmätyötaitoihin liittyvä sisäisen yrittäjyyden tavoite toteutuu oppimiskokonaisuuden aikana. Tutkimusjoukkona oli 39 Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen osallistuvaa kuudesluokkalaista oppilasta. Tarkastelun kohteena olivat kuudesluokkalaisten käsitykset ryhmätyöstä ja ryhmätyötaidoista.

Tutkimusaineisto kerättiin avoimen- ja strukturoidun kyselylomakkeen avulla. Kandidaatin tutkielmassa jaoteltiin Yrityskylän oppimateriaaleissa esiintyviä oppimistavoitteita sisäiseen-, ulkoiseen-, ja omaehtoiseen yrittäjyyteen. Oppimateriaaleista löydettiin yksi sisäisen yrittäjyyden tavoite. Pro gradu -tutkielma rajattiin koskemaan tätä sisäisen yrittäjyyden tavoitetta, joka edelleen rajattiin käsittelemään ryhmätyötä ja ryhmätyötaitoja.

Yrittäjyyskasvatus on kasvattamista yrittäjämäiseen asenteeseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Se on oma aihealueensa myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Yhteiskuntaopin oppisisällöissä sekä laaja-alaisissa osaamisen tavoitteissa. Yrittäjyyskasvatus korostaa sisäistä yrittäjyyttä, jossa tärkeää on muun muassa luovuuden, oma-aloitteisuuden ja pitkäjänteisyyden vahvistaminen sekä itsensä arvostaminen ja yhteistyön tekeminen.

Yrityskylä on Taloudellisen tiedotustoimisto ry:n kehittämä, maailmanlaajuisesti arvostettu suomalainen koulutusinnovaatio, joka on suunnattu kuudesluokkalaisille oppilaille. Yrityskylä on pienoisyhteiskunta, jossa oppilaan vierailevat yhden päivän ajan. Vierailun aikana he toimivat tämän pienoisyhteiskunnan jäseninä harjoitellen yritystoimintaa ja kuluttamista. Yrityskylässä oppilailla on ammatit ja palkallaan he voivat ostaa hyödykkeitä toisista yrityksistä vapaa-ajallaan. Oppimiskokonaisuuteen kuuluu myös oppimateriaalit kymmeneen Yrityskylä-päivää edeltävään oppituntiin, jotka pohjustavat vierailua. Näiden oppituntien aikana oppilaat oppivat erilaisia asioita yhteiskunnasta, liittyen esimerkiksi talouteen, verotukseen, työntekoon ja kaupankäyntiin.

Tämän tutkimuksen tulos on, että Yrityskylässä vierailevien oppilaiden käsitykset ryhmätyöstä ja ryhmätyötaidoista eivät merkittävästi muutu oppimiskokonaisuuden aikana. Tämä käy ilmi avoimen kyselylomakkeen vastauksista. Kuitenkin strukturoidun kyselylomakkeen vastakset osoittavat, että oppilaiden oman kokemuksen mukaan ryhmätyötaidot kehittyvät. Avoimen kyselylomakkeen vastauksissa esiintyi toistuvasti samoja termejä ja teemoja, joista selviää, mitä asioita oppilaat pitävät tärkeinä ryhmätyöhön ja ryhmätyötaitoihin liittyen. Toistuvia teemoja olivat auttavaisuus, muiden huomioiminen, kuunteleminen, kaikkien kanssa toimeen tuleminen sekä yhteistyö.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna-Sofia Kaarela; Reetta Mutka, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.