University of Oulu

”Revolution” pitkän kahdeksannentoista vuosisadan lopulla : James Mackintoshin ”revolution”-termin käyttö 1788–1832

Saved in:
Author: Nurmi, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 149
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611173074
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Nurmi, 2016
Publish Date: 2016-11-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Helo, Ari
Reviewer: Pietikäinen, Petteri
Helo, Ari
Description:
Tutkielmassa selvitetään sitä, miten skottilainen filosofi ja poliitikko James Mackintosh (1765–1832) käytti kirjallisessa tuotannossaan ”revolution”-termiä. Tutkimuskohteena on erityisesti ”revolution”-termin käyttö poliittisissa yhteyksissä, mutta myös termin käytöt muissa yhteyksissä on tutkielmassa huomioitu. Lisäksi tutkielmassa kiinnitetään huomiota ”revolution”-termin kanssa samassa semanttisessa kentässä esiintyneisiin termeihin. Tutkielma on semasiologista tutkimusta, jossa pyritään selvittämään yhden termin mahdollisia merkityksiä. Metodeiltaan tutkielma on lähellä käsitehistoriallista tutkimusta. Tutkielman lähdeaineiston muodostaa koko Mackintoshin julkaistu tuotanto, jota on täydennetty Mackintoshin elämänkertaan liitetyillä katkelmilla hänen kirjeistään ja päiväkirjastaan. ”Revolution”-termin käyttöön liittyvästä tutkimuksesta on erotettavissa kaksi keskeistä tulkintaa. Varhaisemman tulkinnan mukaan ”revolution” tarkoitti aina Ranskan suuren vallankumoukseen asti poliittisissa yhteyksissä ennen kaikkea paluuta takaisin johonkin aiemmin vallinneeseen tilanteeseen. Tämä tulkinta, jota muun muassa Hannah Arendtin tuki, on ollut vallitseva 1990-luvulle asti. Myöhäisempi tulkinta puolestaan korostaa sitä, että ”revolution”-termin merkityksessä olennaisempaa oli jo 1600-luvun lopulta lähtien sen merkitys suurena muutoksena, eikä niinkään ensisijaisesti paluuna minnekään. Tätä tulkintaa puolestaan ovat tukeneet muun muassa historioitsijat Ilan Rachum ja Keith Michael Baker. ”Revolution”-termin kuvaaman muutoksen laadun lisäksi tutkielmassa selvitetään sitä, minkälaisen moraalisen arvottamisen tuo termi sai Mackintoshin teoksissa. Huomiota kiinnitetään myös siihen, näkyykö Mackintoshin teoksissa Bakerin esittämä väite siitä, että ”revolution”-termi muuttui Ranskan vallankumouksen yhteydessä tarkoittamaan itse poliittisen muutoksen lisäksi myös poliittista prosessia, jossa muutos tapahtui. Tutkielmassa seurataan Mackintoshin ajattelun muutosta skottilaisen filosofian ja commonwealth-miesten aatteiden kyllästämästä ajattelusta kohti englantilaista whigismiä. Tähän ajattelun muutokseen vaikutti suuresti varsinkin Edmund Burken (1729–1797) teokset ja Ranskan suuren vallankumouksen väkivaltaistuminen vuodesta 1792 eteenpäin. Tutkielmassa peilataan tätä aatteellista, poliittista ja historiakäsitykseen liittyvää kontekstia Mackintoshin ”revolution”-termin käyttöön. Tutkielmassa esitetään, että Mackintoshin ”revolution”-termin käytössä ei tapahtunut suurta muutosta aikavälillä 1788–1832. Mackintosh käytti läpi tuotantonsa ”revolution”-termiä sekä takaisinpäin menevästä muutoksesta, että edistykseen liittyneestä muutoksesta. Suurin poikkeus oli hänen tunnetuin teoksensa Vindiciæ Gallicæ, jossa termin merkitys oli erityisen läheisessä yhteydessä edistykseen. Vuosien 1792–1811 välillä, jolloin hänen ajattelunsa läheni Burken ajattelua, ”revolution” -termin negatiiviset ja taaksepäin menemiseen liittyvät konnotaatiot lisääntyivät. Tämä muutos oli olennaisesti liitoksissa siihen, että Mackintosh menetti tuolloin uskonsa ihmiskunnan mahdollisuuksiin luoda toimiva poliittinen järjestelmä pelkän järjen avulla. Varsinkin hänen toimiessaan Intiassa tuomarina vuosien 1804–1811 välillä, olivat ”revolutionin” sykliset implikaatiot erityisen korostuneita. Mackintoshin palattua Isoon-Britanniaan ”revolution”-termin merkitys edistykseen liittyvänä terminä puolestaan jälleen lisääntyi, varsinkin yhteiskunnallisen muutoksen yhteydessä. Tutkielmassa väitetään myös, että Mackintoshin teoksissa on nähtävillä Bakerin edellä mainitun väitteen mukainen muutos ”revolution”-termin merkityksessä viimeistään 1810–1820-lukujen vaihteessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Nurmi, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.