University of Oulu

Paikallinen innovaatioyhteisö : tapaustutkimus Oulun Business Kitchenin konseptin monistamisesta ja yhteistyön muotoutumisesta Kajaaniin

Saved in:
Author: Perätalo, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.6 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201611173080
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Perätalo, 2016
Publish Date: 2016-11-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ahlqvist, Toni
Reviewer: Zimmerbauer, Kaj
Ahlqvist, Toni
Description:
Tutkielmassani selvitän mitkä asiat tekevät Oulun Business Kitchenistä aluesidonnaisen innovaatiojärjestelmän ja miltä osin sen toimintamalli on siirrettävissä toisille maantieteellisille alueille. Teoriaosassa käyn läpi aluetaloudellisia teorioita tarkoituksena tuoda ilmi, missä määrin ja millä tavoin innovaatiojärjestelmä voi olla sidoksissa tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Tutkielmani tarkoitus on selvittää muodostaako Business Kitchen organisaatio-, toimija- ja toteutustasolla erityisen toimintamallin, joka eroaa jollakin tavalla muista vastaavista keskittymistä. Tutkin Business Kitchenin konseptin, toiminta-alustan ja -mallin monistamista Kajaaniin siten, että Oulun ja Kajaanin välille saataisiin muodostettua jatkuva vuorovaikutteinen yhteistyökanava, joka hyödyttäisi molempia osapuolia. Aineistona olen käyttänyt kahta Business Kitcheniä koskevaa hankesuunnitelmaa, haastatteluita ja niin sanotun Muutoslaboratorion perustamisessa tuotettua aineistoa. Toimin Martti Ahtisaari Instituutissa, Business Kitchenillä tutkijana. Tutkijan roolini oli aktiivinen ja keräsin aineistoa havainnoimalla. Tutkimuslähestymistapana sovelsin intensiivistä tapaustutkimusta. Tavoitteeni oli ainutlaatuisen ja tästä syystä teoreettisesti mielenkiintoisen tapauksen tiheä kuvaus, tulkitseminen ja ymmärtäminen. Tutkimustulosteni mukaan organisaatiotasolla Oulun Business Kitchen muodostaa spesifisen kontekstin verrattuna esimerkiksi teknologiapuistoihin tai muihin liiketoiminnan ryppäisiin. Samanlaisia kahden eri korkeakoulun muodostamia toiminta-alustoja ei juuri ole Suomessa tai ulkomailla. Business Kitchenin osaamisen ydin on tutkimukseni mukaan siinä, miten se kykenee toiminnassaan yhdistämään eri tieteenalojen tietoa ja osaamista toimiviksi kokonaisuuksiksi. Oleellista on se, miten on samanaikaisesti toteutettu useita vaikeasti yhteen sovitettavia tavoitteita yliopiston ja ammattikorkeakoulun kesken. Toisaalta Business Kitchen näkyy Oulussa yhteisen toimintaympäristön muodossa suppeana kadunvarren kiinteistönä. Business Kitchenin on kannattavaa levittää konseptiaan uusille alueille. Näin uusien ihmisten tapaaminen ja ideoiden jakaminen alueiden välillä mahdollistuu. Yhteistyö tuottaa lisäarvoa, kun asiantuntijuutta jaetaan alueiden välillä. Yhteistyö ja vuorovaikutus ovat Business Kitchenin kehityksen ydin. Yhteistyökanavien kehittymisessä on monia sudenkuoppia, mutta jos ne tunnistetaan jo alkuvaiheessa ja yhteistyö aloitetaan luottamusta rakentaen, ne pystytään suurimmaksi osin välttämään. Kabinettitasolla päätöksiä voidaan tehdä, mutta yhteistyön muodostumiseksi tarvitaan ruohonjuuritason toteuttajia. On tärkeää, että Business Kitchenin organisaatiomallissa tunnistetut katvealueet pyritään korjaamaan tai ainakin niiden laajeneminen pyritään estämään. Tutkimukseni tarjoaa monia mielenkiintoisia jatkotutkimusaihioita, seuraavaksi voisi esimerkiksi, miten konseptointi Kajaaniin todella onnistui ja miten se eteni.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sari Perätalo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.