University of Oulu

”Innovaatiomiljoonia tarjolla Oulun yliopistolle” : Oulun yliopiston julkisuus ja tieteen kehystäminen verkkomedioissa

Saved in:
Author: Häyrynen, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 131
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612013152
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Häyrynen, 2016
Publish Date: 2016-12-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:
Pro gradu -tutkielmassani olen tarkastellut Oulun yliopiston julkisuutta ja tieteen kehystämistä verkkomedioissa. Olen tutkinut, millä verkkosivuilla ja minkälaisten tekstilajien kautta Oulun yliopistoa käsitellään. Lisäksi olen perehtynyt siihen, mitkä toimijat ja tieteenalat verkkojulkisuudessa näkyvät ja miten Oulun yliopistossa tehtävää tiedettä verkkoteksteissä representoidaan erilaisten kehysten välityksellä. Tarkoituksenani on ollut selvittää, minkälaisia eroja eri toimijoiden ja tieteenalojen verkkomediavälitteisessä julkisuudessa ilmenee. Aineistooni kuuluu 644 kappaletta vuoden 2015 helmi-, touko-, elo- ja marraskuissa internetissä julkaistuja tekstejä. Määrällisellä sisällön erittelyn menetelmällä olen järjestänyt aineiston luokitusrunkoon ja tarkastellut julkaisupaikkojen, tekstilajien, yliopiston roolin, toimijoiden ja tieteenalojen näkökulmasta Oulun yliopiston verkkojulkisuuden piirteitä. Kehysanalyyttiseen tarkasteluun olen valinnut 60 tekstiä, joissa käsitellään pääasiallisesti Oulun yliopistoa ja siellä tehtävää tiedettä. Menetelmien taustalla vaikuttavat agenda-setting-teorian periaate median asettamasta puheenaiheiden tärkeysjärjestyksestä sekä kehysteoreettinen näkemys valikoivasta kontekstualisoinnista. Oulun yliopiston verkkojulkisuus keskittyy alueellisiin ja Oulun seudun paikallisiin verkkomedioihin. Ehdoton enemmistö teksteistä on uutisia. Useimmiten Oulun yliopisto vain mainitaan teksteissä, eikä kaikissa teksteissä keskitytä käsittelemään pelkästään Oulun yliopistoa. Yleisimmät toimijat ovat kasvoton yleistoimija, tutkijat ja opiskelijat. Tieteenalojen julkisuutta hallitsevat lääke- ja terveystiede, tekniikka sekä luonnontieteet, jotka yleisimmin esitetään ilman varsinaista mainintaa tieteenalasta. Eroja verkkojulkisuudessa ilmeneekin siinä, kirjoitetaanko tieteenaloista ala mainiten vai rivien välissä luonnollisena olettamana. Eniten varsinaisia mainintoja keräävät kasvatustieteet, humanistiset tieteet ja lääketiede. Lääketiede hallitsee myös tieteen kehystämistä. Kaksi yleisintä kehystä ovat kansanterveyden ja kilpailukyvyn kehykset. Laadullinen kehysanalyysi tuo aineistosta esiin piirteen, joka määrällisellä erittelyllä ei ilmennyt: taloudellinen toiminta- ja suorituskyky liitetään tieteeseen. Yleisimmin verkkoteksteissä Oulun yliopiston tieteeseen yhdistetään terveyteen ja rahaan liittyvät konkreettiset aiheet. Kolmanneksi yleisin kehys on kulttuurisen sivistyksen kehys ja neljänneksi yleisin luonnon vaalimisen kehys, joissa keskitytään abstrakteihin ilmiöihin ja perustutkimukseen. Oulun yliopiston sekä sen tieteenalojen ja tutkimuksen julkisuus verkossa liittyvät yliopistojen kolmanteen tehtävään eli yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suomen hallituksen tuoreimmissa tiedepoliittisissa linjauksissa korostetaan tutkimuksen ja opetuksen taloudellista tuottavuutta sekä sitä, että yliopistojen tulisi keskittyä vain tiettyihin aloihin. Koska internet on merkittävä viestintäkanava, yliopistojen, tieteen ja moninaisten tieteenalojen vaikuttavuutta sekä olemassaolon oikeutusta luodaan verkon välityksellä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanna Häyrynen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.