University of Oulu

Bibliografisen valvonnan uusia tuulia : RDA-luettelointisäännöstön ja Bibframe-luettelointiformaatin nykytilanne ja tulevaisuudennäkymiä

Saved in:
Author: Roine, Lauri-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 103
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612013156
Language: Finnish
Published: Oulu : L.-P. Roine, 2016
Publish Date: 2016-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suominen, Vesa
Hirvonen, Noora
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Suominen, Vesa
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on bibliografisen valvonnan uudet tuulet. Keskeisenä tarkastelun kohteena ovat uusi luettelointisäännöstö, RDA (Resource Description and Access), ja uusi kehitteillä oleva luettelointiformaatti, Bibframe (Bibliographic Framework Transition Inititive). RDA:n taustalla vaikuttava FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) on bibliografisten suhteiden osoittamista varten kehitetty malli, joka on tärkeässä roolissa bibliografisen valvonnan kehityksen kannalta. Tutkimuksessa pohditaan yhtäältä FRBR:n idean toteutumista RDA:n mukaisessa luetteloinnissa ja RDA:n luetteloinnille mahdollisesti tuomaa lisäarvoa suhteessa AACR2-pohjaisiin luettelointisäännöstöihin sekä toisaalta Bibframen potentiaalisesti tuomaa lisäarvoa suhteessa nykyisin käytössä olevaan MARC-formaattiin. Tutkimuksen aineisto koostuu pääosin viimeisen viiden vuoden aikana julkaistusta aihepiiriä koskevasta tutkimuskirjallisuudesta ja havainnollistavista esimerkeistä. Tutkimusmenetelminä käytettiin integroivaa kirjallisuuskatsausta ja demonstraatiota. Demonstraatiot toteutettiin Bibframe.org-sivuston demonstraatiotyökalun avulla, rikastamalla MARC-tietueita RDA-elementeillä ja rekonstruoimalla Bibframen tietuerakenteita. Tutkimuksessa kävi ilmi, että FRBR:n mukainen luettelointi toteutuu varsin pitkälle RDA.ssa, sillä se ohjeistaa yksityiskohtaisesti teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden kuvailua ja tunnistamista. RDA tuo myös potentiaalisesti runsaasti lisäarvoa kirjastoluettelointiin hierarkkisuudellaan, spesifisyydellään ja koneluettavuudellaan, mutta potentiaalin saavuttamisen esteenä on ennen kaikkea MARC-formaatin käyttö. Demonstraation avulla osoitetaan, että MARC-tietueiden rikastaminen RDA-elementeillä vie tietueita hieman enemmän kohti FRBR:n ideaa, mutta suurin hyöty jää silloin saavuttamatta. MARC-formaatti on nähty pitkään vanhentuneena ja nykyajan kirjastoon huonosti soveltuvana luettelointiformaattina. Uutena luettelointiformaattina Bibframen on tarkoitus olla joustava ja käyttäjien kannalta aineiston löytämistä, tunnistamista, valitsemista ja käytettäväksi hankkimista edistävä. Bibframe pyrkii osoittamaan bibliografisia suhteita FRBR:n ja RDA:n tavoin. Tämä tapahtuu linkitetyn datan avulla, jonka myötä tietueita voidaan linkittää toisiinsa ja bibliografiset suhteet tulevat näin ollen selkeästi esille. Bibframe demonstraatiossa havainnollistetaan sitä, miltä Bibframen tietuerakenne voisi mahdollisesti näyttää ja miten se toimii käytännössä. Jatkotutkimusta tarvittaisiin, mikäli pyritään selvittämään perinpohjaisesti millainen on hyvä ja kompakti kirjastojärjestelmä kaikkia tulevaisuuden tarpeita ja uusia tuulia silmällä pitäen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri-Pekka Roine, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.