University of Oulu

Hyvinvoivana vuokratyössä : tutkielma vuokratyöntekijöiden työhyvinvoinnista ja motivaatiosta

Saved in:
Author: Haapalahti, Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612023181
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Haapalahti, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Description:
1990-luvun työelämän murros on aiheuttanut uudenlaisia vaatimuksia ja haasteita työntekijöille. Suoriutuakseen tehokkaasti työssään nykypäivän työntekijän on oltava terve, tuottava, sitoutunut ja omata hyvä työkyky. Tässä jatkuvasti muuttuvassa työelämässä työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisestä on tullut välttämätöntä, koska työ vaatii tekijältään hyvän terveyden lisäksi korkeita motivaatiotasoja. Työelämän kehitys on tuonut mukanaan myös epätavallisia työsuhdemuotoja, joihin vuokratyö lukeutuu. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, millaisena työhyvinvointi ja motivaatio näyttäytyvät vuokratyöntekijöillä, joiden työsuhde on epätavallinen muun muassa työn pysyvyyden näkökulmasta. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan vuokratyöntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa sekä etsitään keskeisimpiä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä hyvinvoinnin ja motivaation muodostumiseen. Tutkimusaineistona on hyödynnetty kyselylomakkeella kerättyä Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) tilaamaa Vuokratyöntekijätutkimusta, jossa on selvitetty vuokratyöntekijöiden mielipiteitä liittyen muun muassa työn sisältöön, motivaatioon, vuokratyön mielekkyyteen, työhön asiakasyrityksessä ja kokemuksiin työnantajayrityksestä. Aineistoa on analysoitu teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysissa on hyödynnetty Päivi Rauramon kehittämää Työhyvinvoinnin portaat -mallia, jonka avulla aineistoa on kategorisoitu ja tulkittu. Aineiston analyysista on havaittavissa, että vuokratyöntekijöiden työhyvinvointi on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Viiden eri hyvinvointiportaan välillä ei ole merkittäviä eroja, vaan jokainen porras näyttää toteutuvan vuokratyöntekijöillä tasaisesti. Eroja löytyy kuitenkin eri hyvinvoinnin tekijöiden välillä: esimerkiksi työsuhdeasioiden perehdyttämisen koetaan olevan hyvällä tasolla vuokratyössä, kun taas itsensä toteuttaminen ja uuden oppiminen saavat heikoimman arvon vuokratyöntekijöiltä. Motivaatiotekijöitä on löydettävissä monipuolisesti jokaiselta työhyvinvoinnin portaalta sekä sitä heikentävästi että kohottavasti. Osa tekijöistä on vahvemmin yhteydessä vuokratyöntekijöiden motivaatioon kuin toiset. Keskeisimmät motivaatiotekijät liittyvät muun muassa palkkaukseen, työn mielekkyyteen ja hallintaan, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, oman osaamisen kehittämiseen sekä työn ja muun elämän yhdistämisestä aiheutuvaan kuormittumiseen. Tutkimustulokset auttavat ymmärtämään vuokratyöntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tilaa ja sen sisältämiä keskeisimpiä hyvinvoinnin ja motivaation tekijöitä. Tämä voi toimia pohjana käytännön kehittämistyölle vuokratyöntekijöiden hyvinvoinnin parissa. Hyvinvoinnin kehittäminen on keskeistä tämän päivän työelämässä, jossa yksilöt nähdään organisaation keskeisinä voimavaroina.
see all

Subjects:
Copyright information: © Julia Haapalahti, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.