University of Oulu

Käänteinen oppiminen motivaatiota ja ylöspäin eriyttämistä tukemassa

Saved in:
Author: Istermaa, Merja-Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 83
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612023184
Language: Finnish
Published: Oulu : M.-L. Istermaa, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Harmoinen, Sari
Reviewer: Manninen, Emilia
Harmoinen, Sari
Description:
Matematiikan opetus on perinteisesti ollut opettajajohtoista malliopetusta. Tutkimukset ja syksyllä 2016 voimaan astunut opetussuunnitelma puoltavat kuitenkin oppilaslähtöisempää oppimista. Tässä tutkielmassa tutustutaan oppilaslähtöiseen oppimiskulttuuriin nimeltään käänteinen oppiminen. Käänteinen oppiminen on saanut paljon huomiota osakseen niin Suomessa kuin maailmalla. Teoria ja aineiston analyysi pohjautuvat Marika Toivolan ja Harry Silfverbergin ajatuksiin käänteisestä oppimisesta. Heidän mukaansa käänteinen oppiminen lisää oppilaiden motivaatiota, tukee itsesäätöistä ja yhteisöllistä oppimista ja mahdollistaa luonnostaan eriyttämisen. Empiirisessä osassa toteutettiin käänteisen opetuksen ideologian mukainen opetuskokeilu 7. luokan matematiikan oppiaineessa. Tutkimus on tapaustutkimus opetuskokeilusta ja sen avulla haluttiin löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin 1. Mitkä tekijät vaikuttavat oppilaiden oppimismotivaatioon matematiikan oppiaineessa ja miten opetuskokeilu vaikutti niihin? 2. Miten itsesäätöinen oppiminen näkyi luokassa opetuskokeilun aikana? 3. Miten yhteisöllinen oppiminen näkyi luokassa opetuskokeilun aikana? 4. Miten opettajat ja oppilaat kokivat opetuskokeilun eriyttämisen näkökulmasta? Aineisto kerättiin haastattelemalla oppilaat kyselylomakkeiden avulla ja luokkaa opettaneet aineenopettaja ja erityisopettaja teemahaastatteluna. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä käyttäen. Tuloksissa nousi esille, että oppilaiden motivaatioon vaikuttivat niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Omatahtista ja ”vapaampaa” opiskelua pidettiin positiivisena asiana ja opetuskokeilu lisäsi niin opiskelumotivaatiota kuin tuntiviihtyvyyttä. Itsesäätöiseen oppimiseen harjaantuminen vie aikaa ja opetuskokeilun aikana osalla oppilaista tavoitteena oli sen hetkisen oppitunnin tehtävien suorittaminen. Oppilaat pitäisi saada muodostamaan pidempikestoisia tavoitteita ja kiinnostumaan itse oppimisesta suorittamisen sijaan. Myöskään yhteisöllinen oppiminen ei toteudu itsestään, vaan opettajan on opastettava oppilaita sen suhteen. Opettaja voi esimerkiksi neuvoa oppilaille kuinka omaa ajattelumallia voi sanallistaa toisille. Opetuskokeilu toimi opettajien mielestä paremmin ylöspäin kuin alaspäin eriyttämiseen. Opetusvideot he kokivat hyödyllisiksi apuvälineiksi eriyttämisen tukemisessa ja opetuksessa yleensäkin. Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä, mutta antoivat ammatillisesti hyödynnettävää tietoa siitä, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota, kun käänteistä oppimista halutaan toteuttaa matematiikan opetuksessa. Käänteinen oppiminen edellyttää perinteisten ajattelumallien muutosta niin opettajalta kuin oppilaalta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Merja-Liisa Istermaa, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.