University of Oulu

Esikoulusta kouluun siirtyminen kahden tehostetuttua tukea saavan lapsen kokemana

Saved in:
Author: Salolatva, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612023188
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Salolatva, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kielinen, Marko
Reviewer: Jokikokko, Katri
Kielinen, Marko
Description:
Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisina tutkimukseen osallistujat kokevat koulusiirtymän eli transition eri vaiheet: esikoululaisuuden, välivaiheen ja koululaisuuden. Teen siirtymävaihekokemusten pohjalta yhteenvedon lasten kokemusten kehittymisestä. Lisäksi tutkin lasten kokemusta koulun alkamisesta eri siirtymävaiheiden näkökulmista. Tarkastelen myös koulun alkamisen kokemisen kehittymistä transition edetessä. Toteutin tutkimukseni fenomenologisella tutkimusmenetelmällä ja eksistentiaalis-fenomenologisella tutkimusasenteella. Fenomenologinen metodologia poikkeaa perinteisistä tutkimusmenetelmistä, sillä se on tutkimuskohtaisesti muuntuva ja tutkijan vaikutus tutkimukseen on olennaista. Teoreettisen viitekehyksen sijaan tutkimukseni alkaa sulkeistettavien lähtökohtien ja ontologis-epistemologisten periaatteiden määrittelyllä. Tutkimuksessani keskeisessä roolissa on Lauri Rauhalan (1989) muotoilema holistinen ihmiskäsitys, jossa ihmisen olemassaolo määritellään tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden kokonaisuudeksi. Hankin aineiston haastattelemalla kahta tehostettua tukea saavaa lasta esikoulun, välivaiheen ja koululaisuuden aikana. Analysoin aineiston Juha Perttulan (1995, 2000) muotoilemalla fenomenologisella metodilla. Analyysi sisälsi kaksi osaa, joista molemmat sisälsivät seitsemän vaihetta. Ensimmäinen osa etenee yksilön kokemuksista yksilökohtaiseen merkitysverkostoon. Toisessa vaiheessa yksilökohtaisista merkitysverkostoista edetään kohti yleistä merkitysverkostoa eli yleistä tietoa. Analyysissäni molempiin tutkimuskysymyksiin muodostui kolme yleistä merkitysverkostoa. Tutkimuksessani ilmeni, että transitiokokemuksissa odotusten ja vaatimusten muuttuminen ja identiteetin kehittyminen olivat tutkittaville keskeisiä. Koulun alkamiseen liittyen tunnekokemukset osoittautuivat lapsille merkityksellisiksi. Lisäksi selvisi, että kouluympäristöön ja koulun käytäntöihin tutustuminen oli tutkittaville tärkeää ja helpotti koulun aloittamista. Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että lapsia tulisi valmistella koulun alkuun yksilöllisemmin ja odotukset ja vaatimukset tulisi asettaa henkilökohtaisesti. Arvioin työni luotettavuutta Perttulan (1995) fenomenologiselle tutkimukselle esittämien luotettavuuskriteerien avulla. Tutkimukseni tulokset ovat fenomenologisen tradition perusteella yleistettävissä niihin tehostettua tukea saaviin lapsiin, jotka siirtyvät päiväkodin esiopetusryhmästä peruskoulun ensimmäiselle luokalle. Tutkimukseni tuottaa arvokasta tietoa erityisesti siirtymävaiheen luokanopettajille.
see all

The aim of this thesis is to study experiences from two participants’ school transition phases. Phases are pre-school, middle phase and school. Review about the experiences of the development will be evaluated based on the transition experiences. Children’s school starting experiences will be studied from the point of view of all three phases. I will also look into development of the experiences of school starts during the transition. The thesis was constructed with phenomenological methodology and I adopted existential-phenomenological attitude. Phenomenological methodology differs from traditional research approaches because it is modified from research to another and researcher’s effects for study are significant. The study begins with theoretical framework in which all bracketed key concepts are defined and the ontological and epistemological principles are introduced. Lauri Rauhala’s (1989) holistic idea of man is essential for the study. Rauhala defines the existence of the human being into three forms of existence: bodiliness, consciousness and situationality. I gathered the data interviewing two children getting intensified support. They were interviewed during the school transition process. I analysed the data using phenomenological method reformed by Juha Perttula (1995, 2000). Analysis included two parts, both having seven phases. The first part covers individual experiences and the second part proceeds to general knowledge. Analysis produced three phased answer for both research questions. The study reveals, that in transition experiences change of expectations and demands towards the development of identity were essential for the participants. Emotional experiences related to starting of the school turned out to be important. It was also discovered that exploring school environment and rules of the school were significant for the children and it made school start easier. The results of this study show that children should be prepared more individually to school and the expectations and demands should be set for every child individually. Reliability of this study is evaluated using Perttula’s (1995) criteria for phenomenological study. Based on phenomenological tradition the results can be generalised into children that are transitioning from pre-school to school and get intensified support. This thesis offers valuable knowledge especially for transition phase teachers.
see all

Subjects:
Copyright information: © Elisa Salolatva, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.