University of Oulu

Potilaan tiedonsaantioikeuden toteutuminen ohjauksellisin keinoin radiologisen tutkimuksen yhteydessä

Saved in:
Author: Syvänen, Liisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612093219
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Syvänen, 2016
Publish Date: 2016-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kaakinen, Pirjo
Reviewer: Kaakinen, Pirjo
Ahonen, Sanna-Mari
Description:
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla potilaan tiedonsaantia radiologisen tutkimuksen yhteydessä. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, mitä tietoa ja miten sitä on annettu potilaalle radiologisen tutkimuksen yhteydessä. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja tietokantahaku tehtiin Cinahlin ja Google Schoolarin tietokannoista sekä Kliininen Radiografiatiede -lehdistä. Tutkimukseen aineisto muodostui 11 artikkelista ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä. Tutkimuksen mukaan potilaan tiedontarvetta määrittelee tutkimuksen tai toimenpiteen luonne, potilaan tausta, aikaisemmat kokemukset terveydenhuollosta ja koulutustaso. Potilas sai tietoa tulevista radiologisista tutkimuksista tai hoitotoimenpiteistä esitteistä, videolta, sosiaalisesta verkostosta, Internetistä ja keskusteluista hoitohenkilökunnan kanssa. Kuitenkin potilaat odottavat enemmän ja jatkuvampaa henkilökohtaista ohjausta ja tukea tutkimus- tai hoitoprosessin aikana terveydenhuollon henkilökunnalta. Potilaat näyttäisivät kaipaavan myös parempaa yhteistyötä ja kommunikaatiota terveydenhuollon eri toimijoiden kesken. Potilaan tiedonsaantioikeus toteutuu vain osittain radiologisen tutkimuksen yhteydessä. Terveydenhuollon henkilökunnan yhteistyötä ja kommunikaatiotaitoja tulisi parantaa. Henkilökunnalla tulisi olla enemmän aikaa keskittyä potilaan ohjaamiseen radiologisen tutkimuksen yhteydessä.
see all

This literature review was to describe the information procedures of the patient in connection with the radiology examination. The aim this literature review was to produce new knowledge of information given to the patient in connection with the radiology examination: what kind and how information was given. The study was carried out as literature review and the search of the database was done using Cinahl and Google Schoolar database and then, addition, one manual search by the Journal of Clinical Radiography and Radiotherapy. Material of this study consisted of eleven articles. Then these articles were analysed by contents analysis. According to this study, the patient’s information needs, define by the nature of examination or operation, the background of the patient, the patient’s earlier experience of the public health care service and, as well, by the level of education of the patient. Counselling about patient’s upcoming radiological examinations or therapies were given to the patient by the brochures, video, informal networks, Internet and from discussions with the professional of healthcare. However, patients are waiting for more and more continuous, personal education and supporting during the process of examinations or therapies from healthcare staff. It seems that patients are looking for better cooperation and communication between the healthcare professionals. Patients were informed only partly in the radiology examination. Healthcare professionals should develop patient counselling skills such as co-operation and communication skills. Patient counselling should have more time in radiological examination.
see all

Subjects:
Copyright information: © Liisa Syvänen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.