University of Oulu

Verkostoitunut toimintamalli : Team Finland

Saved in:
Author: Pohjola, Marianne1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612103227
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Pohjola, 2016
Publish Date: 2016-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Svento, Rauli
Reviewer: Svento, Rauli
Simonen, Jaakko
Description:
Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee organisaatioiden välistä verkostoitunutta toimintaa. Tutkielmassa on pyritty selvittämään mitkä tekijät vaikuttavat verkostoituneen toimintamallin toimivuuteen, jotta sille asetetut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa. Erityinen mielenkiinto on kohdistettu yhteistoimintaprosessien laadun ja verkostojohtamisen merkitykseen. Verkoston kehittämisen kannalta on olennaista ymmärtää verkostojen muodostumismekanismit ja toimintaperiaatteet. Tästä syystä teoreettisessa viitekehyksessä on pyritty luomaan yleiskuva verkostoista ja verkostoituneesta toimintamallista. Verkostoja muodostetaan useista eri lähtökohdista ja syistä, mutta yleensä niiden avulla pyritään saavuttamaan tiettyjä tavoitteita. Verkosto mahdollistaa toimijoiden välisen yhteistyön organisoinnin, mutta se ei vielä ole tae sen toteutumiselle. Tuloksellinen yhteistyö edellyttää useiden tekijöiden huomioon ottamisen sekä toteutumisen. Tässä tutkielmassa on selvitetty, mikä on yhteistoimintaprosessien laadun merkitys toiminnan tuloksellisuuteen, mitkä tekijät vaikuttavat verkostossa tapahtuviin yhteistoimintaprosessien laatuun sekä miten verkostojohtamisella voidaan vaikuttaa yhteistoimintaprosessien laatuun. Näiden tekijöiden vaikutusta tarkastellaan verkoston toimivuuden ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tutkimuksen tapauskohteena tarkastellaan Team Finland -verkoston toimintaa. Team Finland on taloudellisten ulkosuhteiden verkosto, joka muodostuu julkisrahoitteisista yritysten kansainvälistymistä ja vientiä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa edistävistä organisaatioista. Team Finland on perustettu vuonna 2012 ja ensimmäinen strategia on laadittu vuodelle 2014. Kyseessä on siis suhteellisen tuore verkosto, jonka toiminnassa on tähän asti keskitytty pääasiassa rakenteellisten tekijöiden luomiseen sekä kehittämiseen. Team Finlandin tavoitteena on organisaatioiden tiiviin yhteistyön kautta parantaa palvelutasoa sekä saavuttaa selkeä ja asiakaslähtöinen toimintamalli. Verkoston toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista arvioitiin kansainvälistymispalveluita hyödyntäneiden yritysten näkökulmasta. Yritysten näkökulma selvitettiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselyyn osallistui 50 yritystä, jotka ovat hyödyntäneet vähintään kahden Tean Finland -organisaation tarjoamia palveluja. Kyselyn avulla selvisi, että verkoston palvelutaso ja asiakaslähtöisyys on koettu melko hyväksi ja yritykset ovat olleet verkoston toimintaan pääasiassa tyytyväisiä. Kyselytutkimuksen tulokset kuitenkin osoittavat, että yritysten näkökulmasta Team Finlandin toiminta koetaan edelleen osittain sirpaleiseksi. Verkoston kehittämisen kannalta huomiota tulisi erityisesti kiinnittää yhteistoimintaprosessien laatuun ja siihen, miten verkoston rakenteet ja mekanismit saadaan palvelemaan entistä paremmin toimijoiden välistä yhteistyötä. Tutkielmassa on käytetty hyvin yleistä verkostokirjallisuutta, joten se mahdollistaa teoriapohjan monipuolisen hyödyntämisen organisaatioiden välistä verkostoitunutta toimintaa tarkasteltaessa. Kyselyyn osallistui 50 yritystä, jotka ovat eri kansainvälistymisen vaiheissa toimivia sekä henkilöstön lukumäärältään hyvin vaihtelevan kokoisia yrityksiä. Tutkimuksen otanta on kattava, joten tuloksista voidaan tehdä yleistettäviä päätelmiä perusjoukosta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Marianne Pohjola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.