University of Oulu

Intelligent lighting in urban context : a conceptual plan for Kalasatama, Helsinki

Saved in:
Author: Kaikkonen, Venla1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu School of Architecture, Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 72.7 MB)
Pages: 53
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612103232
Language: English
Published: Oulu : V. Kaikkonen, 2016
Publish Date: 2016-12-12
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Henrika
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Nykänen, Kari
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Pihlajaniemi, Henrika
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Description:
This thesis studies intelligent lighting solutions in urban environment by using human oriented and co-design methods. Intelligent lighting solutions can, besides energy-savings and optimized lighting, improve the life of the residents and make the system more reasonable. In this thesis, the approach to intelligent lighting is the users and their experiences, which often are complex and multi-faceted, but essential to be consider if aiming for better quality of life. This aim could be achieved by supporting the sense of community, activating people to participate and move around in the city and encouraging self-expression. The systems of an intelligent city collect real-time data from their environment and users. An intelligent system can use this data and in this way to benefit the users. The methods used in this diploma thesis are the co-design method, scenario-writing method, conceptual design and implementation. The co-design method was used in the workshop organised in Kalasatama for its residents, to get the input from the potential users of the design in the future. For the workshop, we developed a co-design method, which aims to make lighting scenarios together with the participants, the users. The scenarios presented in this thesis were written based on the results of the workshop and my own ideas. They were grouped into four categories with varying points of view on the subject. City in View considers the solutions connected to the virtual and physical image of the city, the themes of public information and darkness in urban environments. City in Move focuses on the solutions connected with moving around and safety, by presenting intelligently adaptive street lighting systems and a system for emergency situations. City on Hold focuses on the usage of urban spaces and the personalised lighting. This category also presents the theme of activating people in urban spaces through the lighting. City in Mind describes the ways in which to collect and share the information in the city, and to implement them in smart services provided in city. The context of the conceptual plan is Kalasatama, a mixed-use area in Helsinki. The former harbour area is a developing area, which has profiled itself as a smart district and is actively developing new, intelligent solutions. Intelligent lighting is one more aspect on that development which completes the smart city movement. The Implementations are presented with a case study of Verkkosaari, an area in Kalasatama. The themes of the concept are implemented in the city and the realisations are presented. The diploma thesis was created as part of the SenCity project, which is funded by TEKES and participating cities.
see all

Diplomityöni tarkastelee älykkään valaistuksen käyttöä kaupunkiympäristössä hyödyntäen ihmisläheisiä ja osallistavia suunnittelumetodeita. Älykkäästi ohjatun valaistuksen avulla kautta voidaan saavuttaa energiansäästöjä optimoimalla valaistus eri olosuhteissa ja tilanteissa. Sen lisäksi älykkään valaistuksen avulla voidaan helpottaa asukkaiden elämää ja luoda miellyttäviä valaistuskokemuksia. Diplomityössäni tarkastelen älykästä valaistusta käyttäjien näkökulmasta ja heidän kokemuksistaan käsin, jotka usein ovat monimutkaisia ja monitahoisia, mutta välttämättömiä ottaa huomioon tavoitellessa parempaa elämänlaatua. Tavoite voidaan saavuttaa tukemalla yhteisöllisyyttä, aktivoimalla ihmisiä osallistumaan ja liikkumaan kaupungissa sekä tukemalla itseilmaisua kaupunkitilassa. Älykkään kaupungin järjestelmät keräävät ympäristöstään ja käyttäjistään ajantasaista tietoa, jota hyödynnetään käyttäjäkokemuksien parantamiseksi. Käyttämäni metodit ovat olleet osallistava suunnittelu, skenaariokirjoittaminen sekä valaistussuunnittelu. Osallistavia metodeita käytettiin Kalasataman asukkaille järjestetyssä työpajassa, jossa kerättiin paikallisten näkemyksiä ympäristöstään. Työpajaa varten kehitimme osallistavan suunnittelun metodin, jonka tarkoitus on luoda valaistusskenaarioita yhdessä osallistujien kanssa. Skenaariokirjoittamisella tarkoitetaan lyhyitä kuvailevia tekstejä, joissa esitellään mahdollinen valaistustilanne. Esitellyt skenaariot on kirjoitettu työpajan tulosten sekä oman alueanalyysini pohjalta. Nämä skenaariot on jaettu neljään ryhmään näkökulmansa mukaan. City in View, näkyvä kaupunki, tutkii sovelluksia, jotka liittyvät virtuaaliseen ja fyysiseen kaupunkikuvaan, julkisesti kaupunkitilassa jaetun tiedon jakamiseen sekä pimeyteen kaupunkiympäristössä. City in Move, kaupunki liikkeessä, keskittyy liikkumiseen ja turvallisuuteen, esitellen älykkäästi olosuhteisiin ja tilanteisiin mukautuvan katuvalaistusjärjestelmän sekä hätäjärjestelmän. City on Hold, kaupunki paikallaan, keskittyy kaupunkitilojen käyttöön sekä valaistuksen yksilöllistämiseen. Kategoriassa esitellään myös keinoja aktivoida ihmisiä kaupunkitiloissa valaistuksen kautta. City in Mind, kaupunki mielessä, kuvaa tapoja, joilla kerättyä tietoa voidaan jakaa, sekä keinoja tuoda tieto asukkaiden käyttöön älykkäiden palveluiden kautta. Konseptisuunnitelma sijoittuu Kalasatamaan Helsinkiin. Entinen satama-alue on kehittymässä asuin- ja työpaikka-alueeksi, joka profiloituu älykkääksi kaupunginosaksi kehittäen uusia, älykkäitä järjestelmiä. Älykäs valaistusjärjestelmä istuu näin luontevasti osaksi kaupunginosan elämää. Tarkemman suunnittelun alueena on Verkkosaari, Kalasataman osa-alue. Konseptisuunnitelman teemoja on esitetty konkreettisessa muodossa tällä alueella. Diplomityö on toteutettu osana SenCity-projektia, jonka on rahoittanut TEKES sekä projektiin osallistuvat kaupungit.
see all

Subjects:
Copyright information: © Venla Kaikkonen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.