University of Oulu

Oppimisympäristöt koulussa

Saved in:
Author: Tervo, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612103238
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Tervo, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Koulumaailma on monin osin tutkimuksen ja tarkastelun alla, kun uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan. Käsitys oppimisesta ja opettamisesta on muuttunut aikojen kuluessa, joten on syytä tarkastella myös ympäristöä, jossa oppiminen ja opettaminen tapahtuu. Tämän tutkielman tavoitteena oli perehtyä oppimisympäristöajatteluun sen kautta, miten oppimisympäristöä määritellään ja millainen oppimisympäristö on hyvä. Tutkimus on katsaus siihen, mitä johtopäätöksiä muut tutkijat ovat aiheesta tehneet. Pohjalla vaikuttaa myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, jotka puolestaan määrittelevät osaltansa suomalaisen koulun oppimisympäristöä. Teoreettinen tausta rakentuu oppimisympäristön käsitteen ja näkökulmien tarkastelusta. Lisäksi teoriaosassa on tarkasteltu oppimisympäristöhankkeita ja niistä eräänä esimerkkinä UBIKO-hanke Oulusta. Oppimisympäristön moninaisuus on tärkeä tekijä kouluja ja opetusta suunniteltaessa. Oppimisympäristöjä voidaan tarkastella useista näkökulmista, kuten esimerkiksi fyysisestä, sosiaalisesta, psyykkisestä, teknologisesta ja didaktisesta näkökulmasta. Nämä ulottuvuudet muodostavat oppimisympäristön vuorovaikutuksessa toisiinsa. Jokainen näkökulma on tärkeä myös hyvää oppimisympäristöä rakennettaessa. Tarkoituksenmukaisilla tiloilla voidaan edistää oppimista, kun taas menneisyyteen jämähtäneet tilaratkaisut voivat pahimmillaan olla esteenä hyvän oppimisympäristön luomiseen. Samalla kun koulua kehitetään, myös oppimisympäristöt ovat kehityksen kohteena. Aihepiiri avaa lukemattomia tutkimusmahdollisuuksia aina tiloissa toimijoiden näkökulmista konkreettisiin fyysisiin ratkaisuihin. Jatkan saman teeman tutkimista pro gradu -tutkielmassani. Oppimisympäristö on jotain niin moninaista, että sitä on parasta tutkia autenttisessa ympäristössä eli siellä, missä oppimista tapahtuu. Pro gradu -tutkielmassani aionkin perehtyä oppimisympäristöihin aidossa kouluympäristössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Tervo, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.