University of Oulu

Sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten kokemuksia itsensä johtamisesta

Saved in:
Author: Salmela, Veli-Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 70
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612103245
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-M. Salmela, 2016
Publish Date: 2016-12-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Turkki, Leena
Reviewer: Turkki, Leena
Tiirinki, Hanna
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä itsensä johtamisesta ilmiönä ja selvittää millaista itsensä johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehen arjessa on. Itsensä johtamista ei ole tutkittu riittävästi sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa itsejohtajuudesta ja selvittää millainen kokemus itsensä johtaminen on alalla työskenteleville esimiehille. Tutkimuksen aineisto muodostui kirjallisuuskatsauksesta ja kymmenen (n = 10) sosiaali- ja terveydenhuoltoalan esimiehen haastattelusta. Haastattelumenetelmänä oli teemahaastattelu. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tutkimus auttaa ymmärtämään itsensä johtamista ilmiönä ja sen mahdollista käytettävyyttä osana sosiaali- ja terveydenhuollon esimiesten arjen johtamistyötä. Tutkimus luo pohjaa itsensä johtamisen tutkimukselle sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä avaa mahdollisia tutkimusnäkökulmia aiheeseen. Tutkimuksen mukaan esimiehet liittävät itsensä johtamisen kiinteäksi osaksi arjen työtään. Itsensä johtamiseen kuuluu ammattitaidon ja työn hallinnan kehittäminen. Esimiehet kokivat itsensä johtamisen tapahtuvan arjen työssä osaamisen kehittämisen, oman persoonansa, työhön motivoitumisen sekä haasteista selviytymisen kautta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää aiheen jatkotutkimuksissa, opiskelijoiden kouluttamisessa ja työelämässä itsensä johtamisen perusteiden hahmottamisessa.
see all

The purpose of this study was to increase the understanding of the phenomenon of Self-Leadership and to find out what Self-Leadership means to managers in Social and health services. Self-Leadership has not been studied sufficiently in Social and health services. The aim of this study was to increase information about Self-Leadership and to find out what kind of experience Self-Leadership is for managers working in this field. The data of this study was formed of a literature review and interviews of ten (n = 10) Social and health service managers. The interview method used was Semi-structured interview. The data was analyzed by using Qualitative content analysis. This Study will help to understand the phenomenon of Self-Leadership and its possibilities to be used as a part of Social and health service managers’ daily work. This Study establishes research of Self-Leadership in Social and health service and opens conceivable perspectives to the topic. According to the study, managers associate Self-Leadership as an intensive part of their daily work. Self-Leadership consists of one’s professional skills and developing one’s work management. Managers experienced Self-Leadership to occur in their daily work through developing their know-how, own personality, motivation to work and managing the challenges.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veli-Matti Salmela, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.