University of Oulu

Oppilaan käytöshäiriö : ilmeneminen ja tukitoimet

Saved in:
Author: Lounila, Heli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612133262
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lounila, 2016
Publish Date: 2016-12-13
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tavoitteena on selvittää peruskouluikäisten oppilaiden käytöshäiriön ilmenemistapoja, sekä kartoittaa, millaisin tukimenetelmin luokanopettaja voi auttaa käytöshäiriöstä kärsivää oppilasta. Käytöshäiriö on yksi lapsuus- ja nuoruusiän yleisimmistä psyykkisistä häiriöistä, jota esiintyy arviolta 3–8 % oppilaista. Jotta oppilaan tilanteeseen voidaan puuttua mahdollisimman varhain, vaatii se opettajalta ammattitaitoa tunnistaa oppilaan yksilöllisen tuen tarve. Oppilaan käytöshäiriössä ilmenee vaikeuksia sosioemotionaalisissa taidoissa, kuten tunteiden tunnistamisessa, itsesäätelyssä ja sosiaalisia tilanteita koskevassa päättelyssä. Siihen liittyy ikätason mukaisista käyttäytymisen normeista toistuvasti poikkeava aggressiivinen, epäsosiaalinen ja alinomainen uhmakas käyttäytyminen. Oppilas, jolla on käytöshäiriö, ajautuu luokassa usein konfliktitilanteisiin, laiminlyö koulunkäyntiään eikä tule toimeen luokkatovereidensa tai aikuisten kanssa. Käytöshäiriön kehittymiselle haasteellista löytää yhtä syytä, vaan se on usein monien tekijöiden summa. Riskitekijöitä häiriön kehittymiselle ovat esimerkiksi väkivaltainen kasvutausta, huonot kokemukset koulussa kuten koulukiusatuksi joutuminen ja sääntöjen puute kotona. Tutkielma on toteutettu systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jossa olen selvittänyt, mitä käytöshäiriöstä aihekokonaisuutena jo tiedetään. Lähteinä olen hyödyntänyt kasvatus- ja lääketieteen teoksia, sekä suomalaisia että ulkomaalaisia. Lääketieteessä käytöshäiriötä on tutkittu paljon sen ilmenemisen näkökulmasta, mitä sen riskitekijät ovat ja miten sitä voidaan hoitaa. Tutkielmani tarkoituksena on saada vastauksia, joista hyötyisi luokanopettajan työssä. Kasvatustieteellisistä teoksista olen hyödyntänyt oppilaan tukemiseen ja kohtaamiseen liittyvää tietoa. Keskeisimpiä tutkielman tuloksia ovat käytöshäiriön ilmenemisen piirteet, jotka liittyvät oppilaan käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja koulussa suoriutumiseen. Niitä ovat esimerkiksi kiukkukohtaukset, sääntöjen uhmaaminen, toisten tahallinen ärsyttäminen, luvattomat poissaolot, ilkeys, valehtelu, herkkä suuttuminen ja kostonhaluisuus. Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan tukitoimien toimivuus edellyttää useiden tahojen, koulun ja kodin välistä yhteistyötä sekä monipuolisia tukikeinoja, jotka huomioivat kaikki ne elämän osa-alueet joissa oppilaalla on vaikeuksia. Käytöshäiriössä näitä ovat ei-toivottu käyttäytyminen, ihmissuhteet ja heikko koulumenestys. Tukemisen keinoista opetuksen eriyttäminen, joustavat opetusjärjestelyt, pienryhmässä työskentely ja avustajan käyttö koettiin toimivimmiksi tukimenetelmiksi. Käytöshäiriöstä kärsivän oppilaan luokanopettajalta vaaditaan rauhallisuutta ja malttia välttää turhautumista oppilaan kanssa, sillä yhteyden muodostaminen oppilaaseen on aikaa vievää.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heli Lounila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.