University of Oulu

Liikkumisen ohjaus liikennejärjestelmän hallinnan keinona

Saved in:
Author: Saarnio, Henrik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612153290
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Saarnio, 2016
Publish Date: 2016-12-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Liikkumisen ohjauksella edistetään viisasta ja kestävää liikkumista. Liikkumisen ohjaus on yksi liikenteen kysynnän vaikuttamiskeinoista. Erityisesti henkilöliikenteen kysyntään on vaikutettava, koska henkilöliikenteen suuri määrä aiheuttaa runsaasti kasvihuonepäästöjä, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Lisäksi liikenne aiheuttaa ympäristöön haitallisia päästöjä ja ruuhkia tieverkon osiin. Kaupungistuminen, joka on globaali ilmiö, lisää liikenteen kysyntää. Liikkumisen ohjaus on kustannustehokas keino henkilöautoilun vähentämiseen, varsinkin kun sitä vertaa liikenteen aiheuttamien haittojen kustannuksiin. Pariisin ilmastosopimuksen ja Euroopan unionin energia-, ilmasto- ja liikennepolitiikan myötä Suomen valtio on omassa energia- ja ilmastostrategiassa sekä liikennepolitiikassaan linjannut liikenteeseen omat päästövähennystavoitteet. Liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantaminen on energia- ja ilmastostrategian liikenneosuuden keskiössä. Strategiassa energiatehokkuuden parantamisen keinoiksi esitetään hallitukseen liikennekaari-hanke, MaaS. liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen ja liikennejärjestelmän toimivuuden lisääminen. Keinot liittyvät liikkumisen ohjaukseen. Henkilöauton käytön tottumusten vähentäminen on kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä, mihin liikkumisen ohjauksella pyritään. Suomen valtiovalta ja viranomaiset luottavat liikennepolitiikassaan älyliikenteeseen, liikenteen digitalisaatioon, MaaS:iin ja liikenteen automatisoitumisen olevan keinoja liikennejärjestelmän energiatehokkuuden parantamisessa. On käynnistetty tutkimuskohteita, pilotteja sekä uudistettu lainsäädäntöä vastaamaan uusia ajattelutapoja. Uudet keinot tukevat hyvin olemassa olevaa liikkumisen ohjauksen työtä sekä kuluttajien muuttuvia arvoja ja tottumuksia liittyen kestävään kehitykseen ja ympäristön suojelemiseen. Uusissa palveluissa yhdistetään kestäviä liikkumistapoja ja niiden käytöstä yritetään tehdä mahdollisimman helppoa, jotta ne olisivat konkreettinen vaihtoehto henkilöautoilulle. Perinteisempää liikkumisen ohjaus työtä ei pidä unohtaa vaan uudet palvelut tuovat lisää vaihtoehtoja liikkumisen ohjaukseen. Liikkumisen murroksen myötä ihmiset voivat paremmin hyödyntää liikennepalveluita tottumusten, arvojen ja halujensa mukaan.
see all

Eco and sustainable mobility is promoted by mobility management. Mobility management is one of influencing means to traffic demand. Especially has to impact to the demand for passenger traffic because a large volume of passenger traffic induce a lot of greenhouse emissions that induce climate change. In addition traffic induces harmful emissions to environment and traffic jam to part of road network. Urbanization, which is global phenomena, rise up traffic demand. Mobility management is cost-effective way to reduce passenger traffic particularly when it compare to the cost of traffic harms. By Paris climate agreement ja European union energy-, climate- and traffic policy the state of Finland has aligned in energy- and climate strategy and traffic policy own emission reduction objectives to traffic sector. Energy efficiency has to improve in transport system. Energy efficiency will improve by Liikennekaari-project, Mobility as a Service-concept, traffic and land use reconciliation and improving functionality of transport system. Means join to mobility management. Decreasing behavioral of passenger car is most cost effective way to reduce emissions of traffic that is goal of mobility management. The government and authorities of Finland trust in their traffic policy that intelligent traffic, digitalization of traffic, Mobility as a Service and automated of traffic are ways to improve energy efficiency of the transport system. It has kicked off research, pilots and legislation has renewed to correspond to the new traffic ways of thinking. New ways support well existing mobility management. They also support consumers changing values and habits that related to sustainable development ja protecting environment. New traffic services combines sustainable way movements and using of those services will try to do as easy as possible that they are concrete alternative to passenger traffic. Traditional mobility management work will not stop but new services bring more alternatives to mobility management. In change of traffic people can better use traffic services by their habits, values and desires.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henrik Saarnio, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.