University of Oulu

Positiivinen pedagogiikka luokanopettajan työssä : voimavaroja vahvuuksista

Saved in:
Author: Airaksinen, Laura1; Klasila, Tarleena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201612223343
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Airaksinen; T. Klasila, 2016
Publish Date: 2017-01-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on määritellä positiivisen pedagogiikan pääpiirteitä ja tutkia, miten luokanopettaja voi toteuttaa positiivista pedagogiikkaa opetuksessaan. Tutkimuksella pyritään löytämään positiivisen pedagogiikan menetelmiä. Positiivinen pedagogiikka on oppilaan luonteenvahvuuksiin sekä voimavaroihin keskittyvä kasvatuksellinen suuntaus, joka pyrkii ennaltaehkäisemään ongelmia sekä keskittymään yksilön hyvinvointia edistäviin tekijöihin. Valitsimme aiheen tutkimusalan tuoreuden, oman kiinnostuksen sekä opettajan näkökulman tutkimisen tarpeellisuuden vuoksi. Tutkimuksessa perehdytään integratiivista kirjallisuuskatsausta käyttäen positiivisen pedagogiikan kansainväliseen sekä suomalaiseen tieteelliseen kirjallisuuteen sekä tutkimuksiin.

Positiivista pedagogiikkaa voidaan toteuttaa pedagogisena ja kasvatuksellisena lähtökohtana, jolloin se ilmenee arjen vuorovaikutustilanteissa. Luonteenvahvuuksia ja keskeisiä kehitettäviä taitoja kuten resilienssiä ja positiivista kasvun asennetta voidaan opettaa myös projekteina tai lyhempinä tuokioina. Opettajan roolimallin ja esimerkin kautta oppilaat oppivat tiedostamaan sekä kehittämään omia vahvuuksia, toiminta- ja ajattelumallejaan. Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on tarjota oppilaalle voimavaroja sekä uusia keinoja selvitä arjen haastavistakin tilanteista. Positiivinen pedagogiikka tarjoaa luokanopettajille pedagogisia toimintatapoja, joiden avulla lapsen itsetuntoa, minäkäsitystä, itsesäätelyä, tunnetaitoja sekä sosiaalisia taitoja voidaan parantaa, saavuttaa parempia oppimistuloksia ja luoda hyvinvoivia yksilöitä.

Tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, sillä aihe on tuore ja tutkimukset ovat suurimmalta osin ulkomaalaisia. Tulokset ovat kuitenkin sovellettavissa opetuksen lähtökohdiksi suomalaiseen koulukontekstiin. Jatkotutkimuksena olisi tarpeellista perehtyä oppilaan kokemuksiin positiivisesta pedagogiikasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Airaksinen; Tarleena Klasila, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.