University of Oulu

Haastavat opiskelijaohjaustilanteet

Saved in:
Author: Karjalainen, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701031003
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Karjalainen, 2016
Publish Date: 2017-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla haastavia opiskelijaohjaustilanteita terveysalan opettajaohjaajan, opiskelijaohjaajan ja opiskelijan näkökulmista. Tavoitteena oli tuottaa tietoa haastavista opiskelijaohjaustilanteista ilmiönä opiskelijaohjauksen kehittämiseksi. Tähän kirjallisuuskatsaukseen tutkimuksia haettiin Cinahl, Medline (Ovid), Scopus ja Medic tietokannoista ja aikarajaus tehtiin vuosien 2006–2016 välille. Sisäänotto kriteerinä olivat tutkimukset, jotka kuvasivat terveysalan opettajan, opiskelijan ja ohjaajan käsityksiä tai kokemuksia haastavista opiskelijaohjaus tilanteista. Lisäksi sisäänottokriteereinä olivat englannin tai suomen kieli, kokotekstin saatavuus ja tutkimuksen vertaisarviointi. Haku tuotti kaikkiaan 321 tutkimusartikkelia, joista sisäänotto- ja poissulkukriteereiden perusteella lopulliseksi aineistoksi muodostui kahdeksan tutkimusartikkelia. Löydetty kirjallisuuskatsausaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä. Tässä laadullisessa kirjallisuuskatsauksessa terveysalan opettaja- ja opiskelijaohjaajat sekä opiskelijat kuvailivat haastavia opiskelijaohjaustilanteita yhdenmukaisesti. Haastavia opiskelijaohjaustilanteita kuvailtiin opiskelijoiden ominaisuuksien tai esitettyjen toimintatapojen kautta. Opiskelijoilla kuvailtiin olevan valmistautumattomia kliiniseen harjoitteluun ja heillä oli heikko motivaatio. Ongelmia kuvailtiin olevan sekä tiedon omaksumisessa, että sen soveltamisessa ja heiltä puuttui itseohjautuvuus ja kyky tehdä itsearviointia. Opiskelijoilla oli myös vaikeutta kommunikoinnissa ja heillä esiintyi epäammattimaista käytöstä. Haastaviin opiskelijaohjaustilanteisiin liittyi myös opiskelijaohjaajien omia kokemuksia liittyen ohjaajana toimimiseen. Ohjaajat kokivat kielteisiä tuntemuksia opiskelijaohjauksen aikana. He myös ilmaisivat tarvitsevansa tukea ohjaukseensa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Karjalainen, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.