University of Oulu

Tupakasta vieroituksen yksilöohjauksellisia keinoja työterveyshuollossa

Saved in:
Author: Sihvola, Saija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 67
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701031006
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Sihvola, 2016
Publish Date: 2017-01-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kartoittaa ajantasaista tutkimustietoa tupakasta vieroituksen yksilöohjauksellisista keinoista näkökulmana suomalainen työterveyshuolto. Tavoitteena oli selkeä käytännön työterveyshuoltoa palveleva kokonaisuus, joka lisäisi ymmärrystä vieroituksen tärkeydestä ja toisi esiin myös mahdollisia ohjaustyön puutteita. Aineisto koostui tietokantojen CINAHL, PubMed, Scopus, Medic, Medline, Cochrane database Systematic Reviews ja Cocrane Register of Controlled trials julkaisuista vuosien 2000–2016 väliltä. Sisällönanalyysi toteutettiin deduktiivisesti taustakehikkona Professori Maria Kääriäisen ohjauksen laadun hypoteettinen malli ja Käypä hoito -suositus tupakasta vieroituksesta. Kääriäisen hypoteettinen malli sisälsi luokat ohjauksen resurssit, riittävyys, toteutus ja vaikutukset.

Tuloksista ilmeni, että ammattilaisille järjestettävään vieroituskoulutukseen tulisi kiinnittää huomiota, koska suositusten mukaisessa vieroitustyössä oli kansainvälisesti katsottuna puutteita ja tupakointi oli yleistä myös terveydenhuollon ammattilaisilla. Varsinaista apua tupakoinnin lopettamiseen vastaanotolla ei aina saatu ja seurannan järjestäminen oli vähäistä. Suuri osa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin ja avun saaminen lisäisi myös todennäköisyyttä siinä onnistumiseen. Eri yksilöohjauksellisia keinoja oli tutkittu ja keinoissa tuli esille ohjauksen oleellisimmat elementit ja eri menetelmien tehokkuus savuttomuuslukuina. Lääkärin ja hoitajan tupakasta vieroitus sekä vieroitustyö työpaikalla oli todettu tehokkaaksi. Tuloksista ilmeni, että fyysistä työtä tekevät ovat muuta väestöä useammin tupakoitsijoita ja muodostavat siten erityisen riskiryhmän kuormittuessaan jo työssään terveydelle haitallisille altisteille.

Työterveyden näkökulmasta aihetta on tutkittu vain vähän, mutta eri vieroituskeinoista hyödynnettävää vaikuttavuustutkimusta on runsaasti. Jos osaaminen tai asenteet ovat taustalla ohjauksen riittävyyteen, tulisi siihen kiinnittää huomiota. Tällä hetkellä ei aina tarjota apua ja seurantaa asiakkaille, vaikka heillä on oikeus ohjaukseen ja ammattilaisella velvollisuus toteuttaa sitä. Työterveyshuollossa taustalla on myös sitä vahvasti ohjaava lainsäädäntö. Lisää tutkimusta tarvitaan koskien yksilöohjausta ja työterveyshuollon erityispiirteitä sen toteuttamisessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saija Sihvola, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.