University of Oulu

Potilaiden antaman palautteen vaikutus sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamiseen

Saved in:
Author: Talus, Eeva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701101035
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Talus, 2016
Publish Date: 2017-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla potilaiden antaman palautteen vaikuttavuutta sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamiseen. Tutkimuskysymyksenä oli miten potilaiden antama palaute vaikuttaa sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamiseen? Tutkimus tehtiin kirjallisuuskatsauksena. Seitsemän tietokantahakujen kautta löydettyä alkuperäisartikkelia analysoitiin sisällön analyysillä. Mukaan otetuissa alkuperäisartikkeleissa tutkittiin sairaanhoitajaopiskelijoiden, sairaanhoitajien, opettajien sekä potilaiden kokemuksia ja näkemyksiä haastattelemalla.

Tulokset jaettiin neljään pääluokkaan; opiskelijoiden itseluottamukseen vaikuttaminen, hoitotyön taitojen kehittyminen, hoitosuhteen paraneminen ja eettiseen toimintaan vaikuttaminen. Tutkimuksessa selvisi, että potilaiden antaman palautteen myötä opiskelijoiden itseluottamus omaan hoitotyön osaamiseen kasvoi. Sairaanhoitajaopiskelijoiden hoitotyön käytännön osaaminen kehittyi. Potilaan ja opiskelijan välisen hoitosuhteen luomiseen tarvittava osaaminen parani. Opiskelijoiden toiminnan pelättiin muuttuvan tehtäväkeskeisemmäksi, kun he tiesivät saavansa potilaalta palautetta. Opiskelijoiden ja potilaiden haavoittuvuudesta oltiin huolissaan. Osa koki saavansa aidointa palautetta potilailta ja osa epäili potilaiden antaman palautteen totuudenmukaisuutta.

Potilaiden antamalla palautteella oli positiivisia vaikutuksia sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamiseen. Tarvitaan kuitenkin palautetta myös terveydenhuollon ammattihenkilöltä, joka osaa arvioida hoitotyön kliinistä osaamista ja on tietoinen opiskelijan tavoitteista ja osaamisvaatimuksista harjoittelujaksolle. Osa potilaista kokee hankalaksi antaa negatiivista palautetta, jolloin opiskelijat eivät välttämättä saa täysin totuudenmukaista palautetta. Jatkossa voisi tutkia Suomessa potilaiden palautteen vaikutusta sekä kehittää palautteenantojärjestelmän, jonka avulla systemaattisesti voitaisiin hyödyntää potilaiden näkemystä heidän saamastaan hoidosta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eeva Talus, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.