University of Oulu

Verkko-opinnot sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen hoitotyön osaamisen kehittymisessä : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Kehus, Eija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701111042
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kehus, 2016
Publish Date: 2017-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla, miten verkko-opetusta on toteutettu sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen hoitotyön opetuksessa ja millaisia oppimistuloksia verkko-opinnoilla on saavutettu.

Tiedonhaku tapahtui Cinahl-, Medline-, Medic- ja Eric -tietokannoista vuosilta 2006–2016. Haku tuotti 355 viitettä, joista valintakriteerien perusteella lopulliseen analyysiin valikoitui 8 tieteellistä, vertaisarvioitua, alkuperäistä tutkimusartikkelia. Aineiston analysoinnissa käytettiin kuvailevaa analyysiä.

Tutkimustulosten mukaan verkko-opinnoilla voidaan kehittää sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen hoitotyön tiedollista osaamista, myös käytännön osaamiseen verkko-opinnoilla on myönteinen vaikutus. Verkko-opetusmenetelmiä olivat nettivideot ja erilaiset e-oppimisohjelmat. Kliinisen hoitotyön opiskeltavia osa-alueita olivat aseptiikka, hengityksen ja muiden vitaalielintoimintojen mittaaminen, sisätauti-kirurginen hoitotyö, virtsateiden katetrointi sekä lääke- ja nestehoito.

Verkko-opintoja voidaan hyödyntää sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen hoitotyön osaamisen kehittymisessä perinteisten opetusmenetelmien rinnalla. Kliinisen hoitotyön osaamisen arviointia tulee kehittää kohti kokonaisvaltaisen hoitotyön prosessin osaamisen arviointia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eija Kehus, 2016. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.