University of Oulu

Vastavalmistuneiden lastentarhanopettajien kokemuksia työnaloittamisen haasteista

Saved in:
Author: Päärni, Laura1; Tervo, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201701131087
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Päärni; A. Tervo, 2017
Publish Date: 2017-01-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kyrönlampi, Taina
Reviewer: Jokikokko, Katri
Kyrönlampi, Taina
Description:

Tiivistelmä

Varhaiskasvatuksen tutkimuksen kentällä on tehty toistaiseksi melko vähän tutkimusta koskien lastentarhanopettajuutta. Tässä tutkimuksessa halusimme tutkia vastavalmistuneiden lastentarhanopettajien kokemia haasteita työnaloittamisessa käyttäen narratiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus, ja sen tarkoituksena on tuoda esiin yksittäisten lastentarhanopettajien kokemuksia heidän ammatillisuuden ja työelämän alkuvaiheista. Tutkimuksella haluamme auttaa vastavalmistuneita ja työelämään siirtyviä lastentarhanopettajia tiedostamaan mahdollisia haasteita ammatillisessa kasvussa ja työympäristössä. Tutkimusaiheemme on myös merkityksellinen varhaiskasvatuksen laadun kannalta, sillä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnilla ja työssä jaksamisella on vaikutusta laadukkaan pedagogisen toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja ja arvioinnin kannalta.

Tutkimukseemme osallistuneet lastentarhanopettajat ovat koulutukseltaan kasvatustieteen kandidaatteja tai maistereita, ja heillä kaikilla oli tutkimusta tehdessä työkokemusta lastentarhanopettajana toimimisesta alle kaksi vuotta. Tutkimusaineistomme koostuu lastentarhanopettajien kirjoittamista kirjoitelmista, joissa he ovat pohtineet omia kokemuksiaan lastentarhanopettajan työnkuvan eri osa-alueista. Valitsimme narratiivisen tutkimusmenetelmän ja kirjoitelman aineistonkeruumenetelmäksi, jolloin aihetta oli helpompi lähestyä ja tutkittavilla oli aikaa aiheen syvälliseen pohdintaan. Kirjoitelmien välityksellä pääsi myös luontevasti sisälle tutkittavien henkilökohtaisiin kokemuksiin. Narratiivinen lähestymistapa on todettu sopivaksi keinoksi tutkia juuri ammatillista identiteettiä ja asiantuntijuutta, sillä sen on huomattu avaavan hyvin ihmisten henkilökohtaisia ammatillisen kasvun kokemuksia ja tuovan uusia näkökulmia aiheeseen. Samalla oman persoonallisen ammattitarinan kirjoittaminen on myös oivallinen keino tutkittaville reflektoida omaa suhtautumista ammatilliseen osaamiseen ja asiantuntijuuteen.

Pro gradu -tutkimuksemme teoreettinen viitekehys kuvaa opettajan työnkuvan laajuutta ja monipuolisuutta. Opettajan ammatillisuuden ja identiteetin kehittymisen prosessi alkaa jo koulutuksen aikana ja sen kehittyminen jatkuu koko työuran ajan. Koulutus ja työn aloittaminen ovat tärkeä osa opettajan identiteetin rakentumisprosessia, jossa persoonallinen identiteetti toimii opettajan identiteetin pohjana. Analyysissä olemme tutkineet näitä aiheita, ja koonneet niitä erilaisiksi teemoiksi aineiston pohjalta. Analyysi on toteutettu narratiivista analyysimenetelmää hyödyntäen. Tutkimustuloksista käy ilmi, että vastavalmistuneiden lastentarhanopettajien kokemat haasteet ovat hyvin moninaisia. Kokemukset koskivat sekä ammatilliseen kasvuun että työympäristöön liittyviä haasteita. Työyhteisön merkitys ja lastentarhanopettajan roolin ottamisen haasteellisuus työn alkuvaiheessa nousivat aineistossa vahvasti esille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Päärni; Anne Tervo, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.