University of Oulu

Tuotantoinformaation hallinta ETO-ympäristössä

Saved in:
Author: Alajuuma, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 122
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702091155
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Alajuuma, 2017
Publish Date: 2017-02-13
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Porter, Jyri
Reviewer: Porter, Jyri
Heikkala, Jouko
Description:
Työn tavoitteena oli parantaa tuotannonohjausta ja ohjattavuutta, sekä vähentää tuottamattoman työn määrää kokoonpanossa. Suurimpana ongelmana tuotannonohjauksen ja ohjattavuuden kehittämisessä yrityksen tapauksessa voidaan pitää hajautettuun tietojärjestelmään liitettäviä ongelmia. Tarvittava tieto on hankalasti löydettävissä ja sen takia myös hankalasti hyödynnettävissä. Yrityksellä on käytössään monia irrallisia tietojärjestelmiä, joiden välillä tieto ei kulje järjestelmästä toiseen, kuten ideaalitilanteessa olisi tarkoitus. Uusien keskitettyä tiedonhallintaa hyödyntävien tietojärjestelmien käyttöönottaminen on monivuotuinen prosessi. Tämän vuoksi diplomityössä keskityttiin tekemään konkreettisia parannuksia, joita voidaan tehdä työn puitteissa lyhyelläkin aikavälillä. Työn tutkimusstrategiaksi valittiin kirjallisuustutkimus, joka kattoi rajallisen tutkimusotteen. Ratkaisua yrityksen tuotannonohjattavuusongelmaan lähdettiin hakemaan teoriaosuudessa käsiteltyjen vaihtoehtojen kriittisellä vertailulla yrityksen nykytilanteeseen. Yrityksen nykytilannekartoituksen ja pitkän tähtäimen kehityssuunnitelmat huomioon ottaen lähdettiin työssä hakemaan lyhyellä aikavälillä tehtäviä mahdollisia toimenpiteitä, jotka tukevat yrityksen pitkäntähtäimen suunnitelmaa mahdollisimman hyvin. Konkreettisena toimenpiteenä tuotannonohjauksen parantamiseksi uudistetaan tuotannon FLOW-järjestelmä. FLOW-järjestelmään tuodaan mahdollisuuksien mukaan kaupallisille MES-järjestelmille (Manufacturing Execution System) tyypillisiä ominaisuuksia. Tuotannonohjattavuuden parantamiseksi suunniteltiin yrityksen ETO (Engineering to Order) eli tilausohjautuvaan suunnitteluun perustuvaan kokoonpanotuotantoon räätälöidyt tuotannon mittarit. Tuotannon mittareiden toteutus vaatii datan keräystavan ja käyttöliittymän muuttamista mittareille sopiviksi. Tuotannon käyttöliittymä suunniteltiin uudestaan. Käyttöliittymään suunniteltiin tarvittavia leimauskohtia eri työvaiheisiin liittyen, ja käyttöliittymään suunniteltiin parannuksia, joiden avulla onnistutaan vähentämään tuottamattoman työn määrää. Käytännössä parannuksilla tarkoitetaan työskentelyyn tarvittavan tiedon löytymiseen tehtäviä parannuksia, sekä yleisiä muita parannuksia, joilla vähennetään työntekijän aikaisemmin monimutkaisina pidettyjen toimenpiteiden tekemistä. Käyttöliittymään linkitetään muun muassa suora pääsy kommunikointikeskuksen aloitussivulle, josta työntekijä voi helposti tehdä turvahavaintoja ja kehitysehdotuksia, sekä muita aiheeseen liittyviä toimenpiteitä. Tuotannon käyttöliittymän ja tuotannon mittareiden suunnittelussa onnistuttiin loistavasti. Yleisesti tehtyihin toimintatapamuutoksiin ollaan monesti vastahakoisia, mutta yrityksen tapauksessa myös tuotannon lattiatason työntekijät suhtautuivat hankkeeseen positiivisesti. Positiiviseen suhtautumiseen vaikutti todennäköisesti monen asian summa, mutta yhtenä tekijänä voidaan pitää tuotannon työntekijöiden mukaan ottamista kehityshankkeeseen. Suunnitellusta uudesta käyttöliittymästä saatiin siisti, havainnollinen ja moderninnäköinen. Lisäksi käyttöliittymään suunniteltuihin parannuksiin oltiin yleisesti tyytyväisiä ja niillä pystytään helpottamaan päivittäistä työskentelyä. Käyttöliittymällä saadaan kerättyä tarvittava tieto mittareiden muodostamiseksi. Turhat aiemmin tehdyt merkinnät, jotka eivät tuo mittaukseen lisäarvoa, poistetaan käyttöliittymästä. Tuotantoon tuotuihin tabletteihin ja näyttöihin ollaan tyytyväisiä, ja niiden koetaan helpottavan työskentelyä ja työohjeiden lukemista. Käyttöön otettavia mittareita voidaan tehtyjen toimenpiteiden myötä esittää näytöissä sähköisessä muodossa ja mittareiden avulla voidaan muodostaa yhteenveto jokaisen projektin läpiviennin onnistumisesta. FLOW-järjestelmään tehtävien muutoksien suunnittelussa onnistuttiin hyvin. Tehtävien kehitystoimien myötä FLOW-järjestelmä vastaa ominaisuuksiltaan yhä enemmässä määrin kaupallisia MES-järjestelmiä.
see all

The aim of this master’s thesis was to improve production management and controllability and also try to reduce nonproductive work in assembly. The biggest problems in trying to improve the company’s production management and control are related to the decentralized information management system. The needed data can be difficult to find and utilize. Presently the company is using many data systems that do not communicate with each other. Employing a new centralized information management system is a time consuming process. Therefore, the focus of this thesis is on practical improvement that can be realized in the short term. The research strategy was chosen the literature survey, which was taken into account a limited group of materials and surveys. Production management problems were tackled by comparing theoretical alternatives to current practices. As a result the production system in use, FLOW, was redesigned with an objective to integrate features of commercial manufacturing execution systems into it. Key performance indicators (KPI) were customized for engineered-to-order (ETO) assembly work with an aim to improve production control. Implementation of the new KPI’s required changes to the user interface, and to the data gathering. While planning the user interface improvements were made to include checklists for assembly and to reduce unprofitable work. In practice the improvements help in finding needed information and reduce the amount of tasks previously seen as complicated. In addition, a direct link from the user interface to the communication center webpage enables the user to give feedback and report safety observations or continuous improvement ideas. Planning the new user interface and the KPI’s was a success. Often reforms and improvements of working practices are received reluctantly. However, in this case also the assembly workers had a positive attitude towards the project. Involving the workforce in developing their own work was likely one of the reasons for this. The look of the newly designed user interface is clear, illustrative and modern. Users were generally satisfied with the improvements which were seen to facilitate daily work. All the data required by the KPI’s can now be gathered while previous unnecessarily fed entries have been removed. Workers on the shop floor are satisfied with the tablet computers and displays as they assist in performing work tasks and reading instructions. The new KPI’s will be easy to display on the shop floor in real time. It will also be possible to summarize how well projects have succeeded, and highlight problems. We make the grade with the development of FLOW. Its features increasingly resemble those of commercial MES-systems.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Alajuuma, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.