University of Oulu

Kosteikkokäsittelyn velvoitetarkkailu vesinäytteiden osalta Suomen metallimalmikaivoksilla

Saved in:
Author: Kiviranta, Kirsikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702141166
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Kiviranta, 2017
Publish Date: 2017-02-20
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kosteikkokäsittely on käyttökustannuksiltaan edullinen vedenpuhdistusta tukeva vesienkäsittelymenetelmä, jonka avulla puhdistettavasta vedestä voidaan erottaa kiintoainetta, metalleja ja ravinteita. Vuonna 2015 Suomessa toimi kymmenen metallimalmikaivosta, joista neljä hyödynsi kosteikkoja vesienkäsittelyssään. Kosteikkokäsittelyllä pyrittiin pääasiassa tehostamaan kaivoksilta luontoon johdettavien vesien puhdistustulosta. Kaivoskohtaiset ympäristöluvat ovat velvoittaneet jokaisen kosteikkokäsittelyä toiminnassaan hyödyntävän kaivoksen tarkkailemaan kosteikkokentän toimintaa. Velvoitetarkkailun tavoitteena on taata se, että kosteikoilta luontoon johdettavan veden haitta-ainepitoisuudet eivät aiheuta ympäristölle vaaraa. Tämä kandidaatintyö tarkastelee kosteikkokäsittelyn toimintaa ja yleisyyttä Suomessa, sekä perehtyy ympäristölupien asettamiin säännöksiin ja velvoitteisiin, jotka käsittelevät kyseistä puhdistusprosessia Suomen metallimalmikaivoksilla. Työn tavoitteena on selvittää velvoitetarkkailun edellyttämät yleiset vaatimukset kosteikkokäsittelykenttien tarkkailutoimenpiteille. Työssä hyödynnetään kosteikkokäsittelyä toiminnassaan käyttävien metallimalmikaivosten julkisia ympäristölupia, joiden pohjalta koostetaan vaatimukset kosteikkokäsittelykentän toiminnan varmistamiseksi. Saatujen tulosten perusteella kaivosten on pääasiassa seurattava kosteikoille johdettavan veden laatua, sillä toiminnanharjoittaja kykenee vaikuttamaan sen koostumukseen parhaiten. Kosteikkokäsittelykentän oikeaoppisen toiminnan varmistamiseksi velvoitetarkkailtavista vesitaseista on ensisijaisesti tarkkailtava veden pH-, kiintoaine-, metalli- ja sulfaattipitoisuuksia. Vesitaseista tarkkailtavat metallipitoisuudet ovat kaivoskohtaisia louhittavien malmien eroavaisuuksista johtuen.
see all

Treatment wetlands are an inexpensive water treatment method that reduce suspended solids, metals and nutritive substances from the wastewater. In 2015, four out of ten active metallic mineral mines in Finland used treatment wetlands as a part of their wastewater treatment system in order to improve purification efficiency. Each operating mine has its own environmental permit that assigns the mine to supervise that the wetlands are functioning properly while they are used to purify wastewaters. The obligations given for wetland performance in the environmental permits aim to protect the environment from harmful amounts of hazardous substances. This thesis examines the usage and commonness of treatment wetlands in the Finnish metallic mineral mining industry. This thesis also discusses the rules regulating the functioning of treatment wetlands. The aim of this thesis is to determine the general guidelines for the function control of wetlands used in the Finnish metallic mineral mining industry. Public environmental permits were used to collect the information regarding the requirements ensuring the proper functioning of the treatment wetlands. The study shows that the mines are primarily obligated to monitor the quality of the wastewater that is led in to the treatment wetlands. Generally the entrepreneur has better capabilities to affect the quality of the water that is led in to the treatment wetlands compared to the water that is led out from the treatment wetlands. To ensure that the treatment wetlands are functioning properly, pH of water and the concentration of solids, metals and sulfate need to be monitored from the wastewater. The ore quarried in each mine creates differences on which metals the mine has to observe from its wastewaters.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsikka Kiviranta, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.