University of Oulu

Kirjaston henkilökunnan näkemyksiä nuorille kohdennetuista palveluista : tapaustutkimus Jyväskylän kaupunginkirjastosta

Saved in:
Author: Perttula, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702141167
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Perttula, 2017
Publish Date: 2017-02-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Suomalaisissa yleisissä kirjastoissa pyritään kohdentamaan palveluja kaikille ikäryhmille. Lastenkirjastotyöhön panostetaan, ja esimerkiksi ikääntyneille tarjotaan apua älylaitteiden haasteiden parissa. Tässä tutkimuksessa lähtöoletuksena on, että nuoret ovat kirjastoille haasteellinen kohderyhmä. Tutkimuksessa keskitytään kirjastossa käytettäviin keinoihin nuorten lukemaan innostamiseksi sekä kirjaston viestintäkanavien ja erityisesti sosiaalisen median hyödyntämiseen nuorten asiakkaiden tavoittamiseksi. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan kirjaston henkilökunnan jäsenten näkemyksiä siitä, millä tavoin kirjastotyötä näiden kahden teeman osalta voisi kehittää. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Jyväskylän kaupunginkirjaston yksiköiden henkilökunnan jäsenet. Tutkimusaineisto on kerätty syksyllä 2016 verkkokyselyn avulla. Tutkimusote on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Tärkeimmiksi kirjastossa hyödynnettäviksi lukemaan innostamisen keinoiksi osoittautuivat kouluyhteistyö, kirjavinkkaus, lukudiplomi ja kirjanäyttelyt. Myös viestintäkanavista tärkeimpänä pidettiin kouluyhteistyötä. Sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä jonkin verran. Tutkimuksen perusteella lukemaan innostaminen koetaan henkilökunnan keskuudessa tärkeäksi asiaksi, ja vaikka esimerkiksi kirjavinkkaukseen lukemaan innostamisen keinona ollaan tyytyväisiä, tarvetta uusien keinojen kehittämiselle ilmenee. Myös sosiaalisen median käyttöä tulisi vastaajien mukaan lisätä nuorten asiakkaiden tavoittamiseksi. Tutkimukseen osallistuneiden vastauksista käy kuitenkin ilmi, että aika- ja muut resurssit eivät välttämättä ole riittäviä kirjastotyön kehittämiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Perttula, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.