University of Oulu

Biomass-based energy carriers in iron and steel industry : techno-economic assessment of thermochemical conversion technologies

Saved in:
Author: Lakkala, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702221173
Language: English
Published: Oulu : A. Lakkala, 2017
Publish Date: 2017-03-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Greenhouse gas emissions caused by iron and steel industry are an important part of the world’s total greenhouse gas emissions. This bachelor’s thesis aims to compare different biofuels, which could replace the fossil fuels use in the process. The comparison takes place mainly in production costs and production technologies angles. The data used in this work is collected together from articles about bioenergy and biofuels, that are published in year 2005 or after. When comparing the biofuels, their feedstock, production capacity, production technology, location, base year and production costs are taken into account. Each biofuel is also analysed in more detail in their own chapters. Finally, the data is tabulated for easier comparison. To ease the comparison, the production costs of different biofuels are collected and unified into a single table. It can be stated from the results, that as a general rule, the surveyed biofuels are uneconomical compared to the fossil fuels used in the iron and steel industry. However, as bio reductants are receiving constantly more attention, new production methods as well as new possibilities for their future exploitation in industry can be assumed, while replacing fossil fuels and reducing greenhouse gas emissions.
see all

Rauta- ja terästuotannon aiheuttamat kasvihuonepäästöt ovat merkittävä osa maailman kokonaiskasvihuonepäästöistä. Kandidaatintyön tavoitteena on vertailla eri biopolttoaineita, joilla olisi mahdollista korvata prosessissa käytettäviä fossiilisia polttoaineita. Vertailu tapahtuu pääosin tuotantokustannuksien ja -teknologioiden näkökulmista. Työssä käytetyt tiedot on koottu vuonna 2005 ja sen jälkeen julkaistuista bioenergiaa ja -polttoaineita koskevista artikkeleista. Biopolttoaineita vertaillessa on otettu huomioon niiden valmistuksessa käytettävät raaka-aineet, tuotantokapasiteetti, tuotantoteknologia, sijainti, perusvuosi ja tuotantokustannukset. Jokainen työssä käsitelty biopolttoaine on myös analysoitu tarkemmin omassa luvussaan. Tiedot ovat lopuksi taulukoitu helpompaa vertailua varten. Vaihtoehtojen valmistuskustannuksia on myös pyritty yhtenäistämään taulukossa. Tuloksista voidaan todeta tarkasteltavien biopolttoaineiden olevan pääsääntöisesti taloudellisesti kannattamattomia verrattuna rauta- ja terästeollisuudessa käytössä oleviin fossiilisiin polttoaineisiin. Biopelkistimien saaman kasvavan huomion voidaan kuitenkin olettaa tuovan uusia valmistusmenetelmiä sekä mahdollisuuksia niiden hyödyntämiselle tulevaisuuden teollisuudessa korvaten fossiilisten polttoaineiden käyttöä, samalla kasvihuonepäästöjä pienentäen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Lakkala, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.