University of Oulu

Keskosen kivun arviointi ja vanhempien osallistuminen keskosen kivunlievitykseen vastasyntyneiden teho-osastolla : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Kettunen, Paula1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231182
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Kettunen, 2017
Publish Date: 2017-02-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Keskosille tehdään useita kipua aiheuttavia toimenpiteitä heidän ollessaan hoidossa vastasyntyneiden teho-osastolla. Verinäytteiden ottaminen kantapäästä on yksi yleisimmistä kipua aiheuttavista toimenpiteistä, joita keskosille tehdään teho-osastohoidon aikana. Toistuvat kipukokemukset altistavat keskoslapsen monille kivun aiheuttamille lyhyt- ja pitkäaikaisseuraamuksille. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla kirjallisuuskatsauksen avulla, miten keskosen kipua arvioidaan ja miten vanhemmat voivat osallistua keskosen kivunlievitykseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa keskosten parissa työstentelevien terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden käyttöön keskosen kivun arvioinnista ja vanhempien roolista keskosen kivun lievittämisessä. Kirjallisuuskatsauksen tiedonhaku tehtiin syksyllä 2016. Tietokannoiksi valittiin Medic ja Ebsco. Etukäteen määriteltyjen sisäänotto- ja poissulkukriteereiden perusteella kirjallisuuskatsaukseen valittiin kaksi kotimaista alkuperäisartikkelia ja kolme kansainvälistä alkuperäisartikkelia. Artikkelit oli julkaistu vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa vuosina 2009–2014. Aineiston analyysimenetelmänä käytettiin narratiivistä sisällönanalyysiä. Keskosen kivun arviointiin käytetään NIPS- ja PIPP-kipumittareita. Vanhemmat voivat osallistua keskosen kivunhoitoon ottamalla lapsen kenguruhoitoon kivuliaan toimenpiteen ajaksi tai käyttämällä käsikapaloa kivunlievitysmenetelmänä. Nämä ovat tehokkaita kivunlievitysmenetelmiä keskosen kipuun. Kirjallisuuskatsauksesta saatuja tietoja voidaan hyödyntää perehdytettäessä uusia työntekijöitä ja opiskelijoita keskosten kivun arviointiin ja keskosen kivunlievitykseen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Paula Kettunen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.