University of Oulu

Älä hannaa! : hannata-verbin kognitiivista semantiikkaa Pohjois-Suomessa

Saved in:
Author: Leinonen, Hanna-Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231201
Language: Finnish
Published: Oulu : H.-L. Leinonen, 2017
Publish Date: 2017-03-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkin kandidaatintyössäni hannata-verbin kognitiivista semantiikkaa Pohjois-Pohjanmaalla asuvien kieltenopiskelijoiden keskuudessa kyselytestin avulla. Tarkastelin, minkälaisia merkityksiä pohjoissuomalaiset nuoret aikuiset hahmottavat hannata-verbille ja miten heidän hahmottamansa merkitykset suhteutuvat stadin slangista kuvattuihin merkityksiin. hannata osoittautui informanttien joukossa melko tuntemattomaksi sanaksi: vain 37 prosenttia vastaajista oli aineiston mukaan kuullut hannata-sanaa käytettävän, ja vain 14 prosenttia vastaajista kertoi joskus käyttävänsä hannata-sanaa. Hypoteesini mukaisesti selvästi keskeisimmäksi hannata-verbin merkitykseksi hahmottui kaikkien kyselytestin tehtävien perusteella merkitystyyppi ’vastustaa’. Myös erityisesti merkitykset ’epäröidä’ ja ’jänistää’ esiintyivät aineistossa, kun taas merkitystyypit ’uskaltaa’ ja ’pihdata’ eivät juurikaan nousseet esille aineistossa. Erityisesti sellaisten vastaajien joukossa, jotka eivät olleet kuulleet aiemmin hannata-sanaa, esiintyi myös jonkin verran merkityksiä ’ymmärtää’ ja ’harmittaa’. Osa vastaajista hahmotti hannata-verbille myös stadin slangista poikkeavia merkityksiä, mutta nämä olivat lähinnä yksittäistapauksia. Intuitioni siitä, että hannaava olio voi olla myös eloton, sai vahvistusta kahdesta kyselytestin vastauksesta. Päädyin työssäni määrittelemään kognitiivisen semantiikan ja aineistoni avulla kriteerit Stadin slangin suursanakirjan (Paunonen 2000 s.v. hannaa) sisältämille hannata-verbin merkitystyypeille. Paunosen merkitystyypistä ’epäröidä’, ’pelätä’ ja ’arkailla’ muodostin kaksi merkitystyyppiä, kun taas muut Paunosen merkitystyypit pysyivät lähes ennallaan. Jaoin myös merkitystyypit intransitiivisiin ja transitiivisiin merkitystyyppeihin. hannata-verbin transitiivisia merkitystyyppejä ovat ’vastustaa’, ’pelätä’, ’pihdata’, ’harmittaa’ ja ’ymmärtää’, ja intransitiivisia merkitystyyppejä ovat ’epäröidä’, ’jänistää’ ja ’uskaltaa’.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna-Leena Leinonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.