University of Oulu

The information-seeking behaviour of science fiction and fantasy writers

Saved in:
Author: Holappa, Harri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231225
Language: English
Published: Oulu : H. Holappa, 2017
Publish Date: 2017-02-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Suominen, Vesa
Description:
The topic of this master’s thesis is the information-seeking behaviour of creative writers in the genres of science fiction and fantasy. The artistic information-seeking behaviour on the whole has been the subject of only a handful of published studies, and creative writer studies have been almost non-existent. This study utilized the online questionnaire method with an emphasis on Likert items and nonparametric statistical analysis to answer the following research questions: 1) What are the information sources and channels used by SF&F writers in the three work roles of creative writing proposed by this study: the researcher, artisan and entrepreneur roles? 2) What characteristics of information sources are seen by SF&F writers to be the most important? 3) How writing genre, writing experience, writer attainment and gender affect their choice of information sources and channels? 4) What information barriers do they experience? The questionnaire was submitted to 16 English-speaking SF&F forums, drawing 130 participants from nine forums. The findings suggest that the information-seeking behaviour of SF&F writers is characterized by a heavy use of search engines, interpersonal sources and ‘the self’ as an information source. In the researcher role, additional importance is given to online encyclopedias and databases, to fiction and non-fiction, and to the nature and environment. Information-seeking in the artisan role is not associated with any particular sources, albeit buying behaviour might be higher. Information seeking in the entrepreneur role was shown to be more interpersonal in nature than in the other two roles. The most important source characteristic for SF&F writers is trustworthiness. Scifi writers are more frequent users of online news services than fantasy writers in the researcher role. Accumulating writing experience is associated with more frequent use of public libraries, archives and museums. Starting writers tend to use scholars and experts less. Those with 6–10 years of experience may have entered a period in their writing lives when career-related information seeking from online databases, media-sharing services and online news services is higher. Female writers tend to be more enthusiastic users of other people’s experiences in the researcher role, and of various channels of learning to write in the artisan and entrepreneur roles. AWriter attainment is slightly correlated with the writer having a little higher tolerance on poor accessibility and timeliness of sources, and him or her holding little less preference in already familiar sources. The majority of information barriers experienced by SF&F writers are environmental barriers, especially money-related ones. This study showed that there are patterns of behaviour among SF&F writers that, when researched further, enable a more holistic view on the general human information seeking. Understanding the different preferences in creative writers’ information seeking in the three work roles will also make the development of more effective and targeted information products and services possible, especially at those academic libraries serving student patrons in the growing number of higher education creative writing programs.
see all

Tämän pro gradu -tutkielman aihe on tieteis- ja fantasiakirjoittajien tiedonhankintakäyttäytyminen. Aiempi taiteilijoita koskeva tiedonhankintakäyttäytymisen tutkimus on ollut vähäistä ja luovia kirjoittajia koskeva tutkimus lähes olematonta. Tutkielman metodi on verkkolomakkeella toteutettu kyselytutkimus, jonka painopisteet ovat Likert-asteikollisissa kysymyksissä ja epäparametrisessa tilastollisessa analyysissä. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1) Mitkä ovat tieteis- ja fantasiakirjoittajien käyttämät tiedonlähteet ja -kanavat kolmessa tämän tutkimuksen ehdottamassa työroolissa: tutkijarooli, artesaanirooli ja yrittäjärooli? 2) Mitkä tiedonlähteiden piirteet ovat kirjoittajien mielestä tärkeimmät? 3) Miten kirjoittajien genre, kokemus, rahalliseen ansioon yltäminen ja sukupuoli vaikuttavat tiedonlähteiden valintaan? 4) Mitä tiedonhankinnan esteitä kirjoittajat kohtaavat? Kyselylomake lähetettiin 16 englanninkieliselle tieteis- ja fantasiakirjoittamisen foorumille, ja se keräsi 130 vastaajaa yhdeksältä foorumilta. Tuloksista kävi ilmi, että tieteis- ja fantasiakirjoittajien tiedonhankintakäyttäytymistä luonnehtii hakukoneiden, interpersoonallisten lähteiden ja ”itsen” käyttö tiedonlähteenä. Tutkijaroolissa arvoa annetaan myös tietokannoille ja -sanakirjoille verkossa, fiktiiviselle ja tietokirjallisuudelle sekä luonnolle ja ympäristölle. Artesaaniroolin tiedonhankintaa ei hallitse mitkään tietyt lähteet, joskin lähteiden hankinta saattaa olla yleistä. Yrittäjäroolin tiedonhankinta on luonteeltaan interpersoonallisempaa kuin muiden. Tärkein tiedonlähteen piirre tieteis- ja fantasiakirjoittajille on luotettavuus. Tieteiskirjoittajat ovat fantasiakirjoittajia aktiivisempia verkkouutispalvelujen käyttäjiä tutkijaroolissa. Kirjoittamiskokemuksen kertyminen on liitoksissa yleisten kirjastojen, arkistojen ja museoiden käytön lisääntymiseen. Aloittelevat kirjoittajat käyttävät muita ryhmiä vähemmän hyväkseen asiantuntijoita ja tutkijoita. He joilla on 6–10 vuotta kirjoittajakokemusta saattavat olla urallaan vaiheessa, jossa kirjoittajauraan liittyvä tiedonhankinta on yleistä verkon tietokannoista, tietosanakirjoista, medianjakopalveluista ja uutispalveluista. Naispuoliset kirjoittajat hyödyntävät miehiä aktiivisemmin muiden ihmisten kokemuksia tutkijaroolissa ja joitakin kirjoittamaan oppimisen kanavia artesaani- ja yrittäjäroolissa. Rahalliseen ansioon yltäminen korreloi hiukan korkeamman tiedonlähteiden huonon tavoitettavuuden ja myöhäisyyden sietokyvyn kanssa sekä jo entuudestaan tuttujen lähteiden hiukan vähemmän suosimisen kanssa. Tieteis- ja fantasiakirjoittajien yleisimmät tiedonhankinnan esteet ovat ympäristöön ja erityisesti rahaan liittyvät esteet. Tutkielma osoitti, että tieteis- ja fantasiakirjoittajien tiedonhankintaan liittyy piirteitä, joita syvemmin tutkimalla voidaan päästä entistä kokonaisvaltaisempaan käsitykseen ihmisen tiedonhankinnasta. Ymmärtämällä luovien kirjoittajien tiedonhankintaa erilaisissa työrooleissa on myös mahdollista kehittää entistä parempia heille räätälöityjä informaatiopalveluja ja -tuotteita. Tämä pätee erityisesti niihin korkeakoulukirjastoihin, jotka palvelevat kansainvälisesti koko ajan kasvavaa joukkoa luovan kirjoittamisen opiskelulinjoissa olevia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Harri Holappa, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.