University of Oulu

Sale and leaseback -rahoitusmuodon käyttö yritystoiminnassa ja käyttöön liittyvät markkinavaikutukset

Saved in:
Author: Pulliainen, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Accounting, Accounting
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231242
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Pulliainen, 2017
Publish Date: 2017-02-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvinen, Janne
Reviewer: Järvinen, Janne
Moilanen, Sinikka
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli avata ensin sale and leaseback -järjestelyn (myös SLB- rahoitus) sisältö ja sen jälkeen nostaa esille syitä, jotka johtavat SLB-toiminnan käyttämiseen liiketoiminnassa. Tutkielman tutkimuskysymys voitiin lausua seuraavan kysymyksen muodossa: Mitkä syyt johtavat yritystoiminnassa SLB-rahoitusmuodon käyttöön? Tutkimuksen tavoitteena oli myös tarkastella sitä, minkälaisia markkinavaikutuksia teorian mukaan SLB-rahoitusmuodon käyttöönotto aiheuttaa ja tuoda esille asiantuntijoiden näkemyksiä näistä vaikutuksista. Tutkimuskysymyksiin liittyvää teoriaa haettiin alan kirjallisuudesta ja artikkeleista. Tutkimuksen kohdetta lähestyttiin kvalitatiivisella tutkimusotteella. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin haastatteluin, joiden avulla pyrittiin löytämään näyttöä siitä, mikä tai mitkä asiantuntijoiden esittämistä perusteluista peilaantuvat teoriassa esitettyihin syihin ja millaisina asiantuntijat näkivät SLB-järjestelyn markkinavaikutukset. Haastateltavat edustivat erilaista asiantuntijuutta ja kokemusta. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituun haastatteluun tähtääviä periaatteita noudattaen. Tutkimus osoitti, että SLB-rahoitus on yksi käytettävissä oleva vaihtoehto rahoittaa yrityksen toimintaa ja näin se monipuolistaa yrityksen rahoitusvaihtoehtoja. Se on yksi vaihtoehto velkarahalle. Haastateltavien mielestä tärkein syy toteuttaa SLB-järjestely on pääoman vapauttaminen muuhun tarkoitukseen. Syyksi nähtiin se, että ei haluta velkaantua lisää, ei haluta rahaa omistajiltakaan tai muuta rahaa ei ole saatavilla. SLB-rahoituksen katsottiin sopivan suurille yrityksille, koska järjestelyn toteuttaminen vaatii aina asiantuntijuutta. Huomiota kiinnitettiin myös SLB-järjestelyyn liittyviin riskeihin, jotka pitää tunnistaa. Rahoituksen hinta saattaa myös osoittautua liian korkeaksi. Markkinareaktioista oltiin sitä mieltä, että potentiaali osakkeen kurssinousulle on olemassa, jos SLB- järjestely on kooltaan suuri ja se on tehty hyvään hintaan. Esimerkiksi Finnair Oyj on tehnyt hyvin rahaa konekaupoilla. Mutta SLB voi olla osakekurssille huonokin asia, jos on jouduttu tekemään SLB- järjestely, koska muualta ei ole saatu rahoitusta. Negatiivinen kurssireaktio on mahdollinen myös silloin, kun yritys yhtäkkiä muuttaa rahoitustaan ja siirtyy käyttämään pelkästään SLB-järjestelyä. Markkinavaikutuksia koskeneeseen kysymykseen saatiin vain vähän vastauksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Pulliainen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.