University of Oulu

Mielikuvien kierto augmentoidussa todellisuudessa

Saved in:
Author: Lehto, Mikko1; Niemelä, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201702231249
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lehto ; A. Niemelä, 2017
Publish Date: 2017-03-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Visuaalinen mielikuva on näköaistihavainnon kaltainen kokemus ilman kokemusta vastaavaa ulkoista ärsykettä. Mielikuvien kierto (mental rotation) tarkoittaa oletettua kykyä hahmottaa visuaalisia mielikuvia eri näkökulmista, eli toisin sanoen kiertää niitä mielessä eri kulmiin. Kyvyn mittaamiseen on kehitetty mielikuvien kiertotesti (mental rotation test, MRT). Käytännössä MRT toteutetaan esittämällä koehenkilölle objekti, jota tulee kääntää mielessä tiettyyn kulmaan, jotta testin voi läpäistä. Augmentoitu todellisuus (augmented reality, AR) tarkoittaa teknologiana virtuaalisen tiedon lisäämistä aistittuun ympäröivään todellisuuteen. Kipinän tälle kandidaatintutkielmalle antoi ajatus, että myös mielikuvitusta voisi augmentoida samalla teknologialla. Koska mielikuvitus on tieteen heikosti tuntema ja vaikeasti mitattavissa, aihe rajattiin visuaalisiin mielikuviin. Tutkielman lopullisena tavoitteena oli tutkia, paraneeko suorituskyky mielikuvien kiertotestissä, kun käännettävät objektit esitetään augmentoidussa todellisuudessa, verrattuna tavanomaiseen tietokoneen näyttöön. Tutkielmaa varten perehdyttiin kirjallisuuteen augmentoidusta todellisuudesta ja mielikuvien tutkimisesta. Tältä pohjalta kehitettiin sovellus, jolla alkuperäistä MRT:tä mukaileva koe voitiin teettää. Koehenkilöt (N = 8) suorittivat sovelluksella kokeen sekä augmentoidussa todellisuudessa, että kannettavan tietokoneen näytöllä. Tuloksia vertailemalla pääteltiin suuntaa antavasti (p = 0,24), että augmentoitu todellisuus ei merkittävästi paranna, eikä heikennä, kykyä kiertää visuaalisia mielikuvia. Yksittäisten koehenkilöiden kohdalla havaittiin kuitenkin suuriakin eroja.
see all

Visual mental imagery is an experience resembling the visual perception, but without the presence of a corresponding external stimuli. Mental rotation means the assumed ability to perceive visual mental imagery from other perspectives, in other words mentally rotate them into different angles. from different perspectives. Mental rotation test (MRT) is an experiment developed for measuring this ability. In practice, MRT is carried out by presenting a participant an object that has to be mentally rotated in order to pass the test. Augmented reality (AR) refers to the technology of adding virtual information into the sensory experience of the surrounding world. The originating idea of this bachelor’s thesis was, that imagination can be augmented as well with the same technology. Because imagination is difficult to measure and scientifically not well understood, the scope was limited to visual mental imagery. The aim of the thesis was to research, if performance increases in mental rotation test, when the objects are displayed in augmented reality, compared to a common personal computer display. For this thesis, literature on augmented reality and mental imagery research was explored. On this basis, an application was developed to carry out an experiment similar to the original MRT. Participants (N = 8) performed the test in augmented reality and on a common laptop display. By comparing the results, it was indicatively deducted (p = 0,24) that augmented reality does not significantly enhance, nor does it diminish, the ability to rotate visual mental imagery. However, some notable differences were observed from individual participants.
see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko LehtoArttu Niemelä, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.