University of Oulu

Oulangan leirikoulu 2015 : oppilaiden oppimiskokemukset ja tiedeleirikoulun tavoitteiden toteutuminen

Saved in:
Author: Korpi, Ninnu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703021308
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Korpi, 2017
Publish Date: 2017-03-02
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pirttilä, Anna-Maria
Pellikka, Anne
Reviewer: Rytkönen, Seppo
Pellikka, Anne
Description:
Syksyllä 2015 järjestettiin biologia- maantiede painotteinen tiedeleirikoulu yläkoululaisille Oulangan tutkimusasemalla Oulun LUMA-keskuksen toimesta. LUMA- keskuksen tavoitteena on innostaa oppilaita luonnontieteiden ja teknologian parissa. Tiedeleirikoulua lähdettiin suunnittelemaan Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 hengessä, ajatuksena että oppilas itse on aktiivinen toimija ja tärkeä osa omaa oppimistaan. Tiedeleirikoulun tavoitteena oli tukea oppilaan laaja-alaista osaamista, ympäristötietoisuuden kehittymistä, ja tutustuttaa oppilaat luonnontieteellisen tutkimuksen vaiheisiin tutkivan oppimisen menetelmin. Tutkiva oppiminen aktivoi oppilasta oppimaan ja sopii menetelmänä erinomaisesti luonnontieteellisten ilmiöiden oppimiseen. Toiminnallisuus opetuksessa auttaa oppilasta pohtimaan oppimansa merkitystä omassa elämässään, ja miten uutta asiaa voi hyödyntää omassa toiminnassaan tulevaisuudessa. Tiedeleirikouluun osallistui oppilaita kahdesta koulusta: 17 oppilaan LUMA-ryhmä Pateniemen koulusta (8 lk.) ja 17 oppilaan LUMA-ryhmä Laanilan koulusta (9 lk.) Tiedeleirikoulu alkoi aloitusseminaarilla 11.9.2015 Oulun yliopiston kasvitieteellisellä puutarhalla. Itse opetus toteutettiin Oulangan tutkimusasemalla Oulangan kansallispuiston alueella 16.9–18.9.2015 työpajojen avulla. Toteutuneet työpajat olivat maastotyöpaja, laboratoriotyöpaja, ilmastonmuutostyöpaja, luontoympäristötyöpaja, sekä matkailutyöpaja. Leirikoulun lopuksi toteutettiin vielä päivävaellus Oulangan kansallispuistossa. Tiedeleirikoulu päättyi 8.10.2015 Oulun yliopistolla lopetusseminaariin, jossa oppilaat pitivät seminaariesityksiä tiedeleirikoulun työpajojen aiheista. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia oppimiskokemuksia oppilaat saivat leirikoulusta, mitä uutta oppilaat oppivat ja millaiset asiat jäivät eritysesti oppilaiden mieleen. Tarkoituksena on myös selvittää toteutuivatko työpajoille asetetut tavoitteet oppilaiden oppimisessa ja miltä osin leiriä ja työpajoja voitaisiin kehittää, jotta se saavuttaisi tavoitteensa paremmin. Aineiston keruu toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmillä, kyselyn ja havainnoinnin avulla. Oppilaille teetettiin tiedeleirikoulun jälkeen kysely, jossa kartoitettiin muun muassa mitä he olivat oppineet ja mikä oli ollut parasta tiedeleirikoulussa. Kyselystä saatu aineisto järjestettiin sisällönanalyysin avulla analysoitavaan muotoon. Työpajojen ohjaajat havainnoivat jokaista ryhmää omalla työpajallaan, ja tutkija havainnoi yhtä ryhmää jokaisen työpajan aikana ulkopuolisena tarkkailijana. Tutkimuksen aineisto koostui siis oppilaille teetetystä kyselystä, sekä ohjaajien ja tutkijan havainnoinnista. Tuloksista huomataan, että oppilaat olivat oppineet eniten sellaisia asioita, mitä he pitivät mielekkäinä. He olivat myös omien kokemustensa mukaan oppineet enemmän konkreettisia asioita ja taitoja, kuin asenteellisia asioita. Kuitenkin ohjaajien ja tutkijan havainnoinnin mukaan oppilaat saivat uusia luontokokemuksia ja oppivat myös asenteellisia asioita, kuten luonnon havainnointia ja arvostusta. Työpajoille asetetut tavoitteet toteutuivat kohtalaisesti. Tiedollisten ja taidollisten tavoitteiden toteutuminen oli havaittavissa oppilaiden vastauksista, kun taas arvotavoitteiden toteutuminen oli havaittavissa ohjaajien ja tutkijan havainnoinnista. Jotta tavoitteet toteutuisivat paremmin, tavoitteita tulee yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa työpajojen kesken. Arvotavoitteiden toteutumista voidaan parantaa ohjeistamalla oppilaita enemmän syvällisempään ajatteluun, ympäristön havainnointiin ja koko tutkimusprosessin ymmärtämiseen. Kokonaisuudessaan tiedeleirikoulu oli onnistunut kokonaisuus, joka antoi oppilaille uusia oppimiskokemuksia toiminnallisen tekemisen ja tutkivan oppimisen kautta, sekä tarjosi heille arvokkaita luontokokemuksia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ninnu Korpi, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.