University of Oulu

”jonkinlaista aktivismia” : tasa-arvoinen avioliittolaki ja digitaalinen poliittinen osallistuminen

Saved in:
Author: Karri, Sirene1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 87
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703091330
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Karri, 2017
Publish Date: 2017-03-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Lakomäki, Sami
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Lakomäki, Sami
Description:
Tutkimukseni aihe on digitaalinen poliittinen osallistuminen ja se, kuinka ja miksi sukupuolineutraalia avioliittolakia ympäröivään keskusteluun osallistutaan sosiaalisessa mediassa. Poliittisella osallistumisella on monia muotoja ja tutkimukseni tarkoituksena onkin keskittyä yhteen poliittisen osallistumisen osa-alueeseen, eli digitaaliseen vaikuttamiseen. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella digitaalista vaikuttamista erityisesti sukupuolineutraalin avioliittolain näkökulmasta. Tämän selvitän tutkimalla poliittista osallistumista sosiaalisessa mediassa sekä sen suhdetta muuhun poliittiseen osallistumiseen. Tutkimukseni aineisto koostuu kahdeksasta haastattelusta sekä tekemästäni kyselystä. Yksi haastatteluista oli sähköpostihaastattelu ja loput seitsemän olivat yksilöhaastatteluja. Tämän lisäksi käytin laadullisessa analyysissa kyselyn avointen kysymysten vastauksia lisäaineistona. Analyysissa käytin monistrategisen tutkimuksen perusmallia, jossa määrällinen aineisto analysoidaan määrällisten menetelmien mukaan ja laadullinen aineisto laadullisten analyysimenetelmien mukaan. Tutkimukseni teoreettisena taustana on poliittinen antropologia ja tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat esimerkiksi politiikka, valta, poliittinen osallistuminen ja digitaalinen kansalaisuus. Tunteet nousivat tutkimuksessani yhdeksi teemaksi ja syyksi osallistua sukupuolineutraalia avioliittolakia ympäröivään keskusteluun. Tunteet näyttäytyvät tutkimuksessani sekä keskustelun motivaattoreina että vaimentajina. Aineiston perusteella poliittisen osallistumisen määrittely jakautuu kahteen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria sisältää suorat osallistumisen muodot, joita ovat äänestäminen, kansalaisaloitteet ja kansanedustajiin yhteydenotto sähköpostin välityksellä. Toinen kategoria muodostuu epäsuorista vaikuttamisen keinoista, joihin lukeutuu esimerkiksi kuluttaminen ja sosiaalisen median kautta vaikuttaminen. Tutkimukseeni osallistuneet ovat aktiivisia myös muilla poliittisen osallistumisen osa-alueilla. Kaikki haastattelemani henkilöt äänestävät ahkerasti vaaleissa, vaikkakin he kokevat äänestämisen vaikuttavuuden kyseenalaisena. Aineistosta kumpuaa esille ristiriitainen suhtautuminen demokratiaan, sillä modernissa yhteiskunnassa demokratia on yleensä liitetty enemmistön valtaan. Aineiston perusteella suuri osa tutkimistani ihmisistä on turhautunut siihen, ettei heidän äänensä vaikuta. Demokratian lisäksi äänestäminen ja tasa-arvo näyttäytyvät tutkimuksessani ristiriitaisina ilmiöinä, joiden legitimaatiosta käydään taistelua.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sirene Karri, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.