University of Oulu

Mieleni minut tekevi : näkökulmia minäkokemukseen ihmistieteissä ja filosofiassa

Saved in:
Author: Mustonen, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201703141337
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Mustonen, 2017
Publish Date: 2017-03-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu
Description:
Pro gradu tutkielma on teoreettinen tutkimus. Tutkielmassa käsitellään arvioiden ja tulkiten sitä, kuinka minäkokemusta käsitellään ihmistieteissä ja filosofiassa. Tutkielmassa esitetään näkökulmia kysymyksiin mitä ovat minä/identiteetin, tajunnan ja minäkokemuksen käsitteet ja kuinka minäkokemuksen luonteeseen otetaan kantaa filosofiassa. Lisäksi tutkielmassa käsitellään kysymystä tieteenfilosofisien tekijöiden vaikutuksesta ihmistieteellisen teorianmuodostuksessa. Ihmistieteissä teoriatiedon kumuloitumiseen kannalta empiirisen tiedon lisäksi merkittäväksi muodostuvat oletukset, jotka liittyvät ihmisyyden olemukseen. Tutkielman aineistona toimii monitieteellinen kirjallisuus. Aineiston käsittely tapahtuu analyyttisesti jakamalla minäkokemus erillisiin yläkategorioihin. Minäkokemus käsitetään tutkielmassani yksilön kokemuksena omasta itsestään autonomisena subjektina. Minäkokemuksen yläkategorioina esitetään kokemus, tajunta ja minä/identiteetti. Tajunta ja minä/identiteetti muodostavat omat teorialukunsa. Tutkielmassa kokemus rajataan subjektiiviseen kokemukseen. Käsitteenä se sisällytetään osaksi tajunnantutkimusta ja minäkokemusta. Tutkimuskysymysten näkökulmasta minä/identiteetti muodostavat yhden käsitteen, mutta käsitteet määritellään omissa teorialuvuissaan niiden erilaisesta alkuperästä johtuen. Tutkielmaan ei sisälly empiiristä osuutta, mutta se on aiheeltaan fenomenologinen ja pyrkii selvittämään tutkimusaiheen ontologiaa. Tutkimuksissa tehdään aina oletuksia liittyen maailman ja tutkimuskohteen luonteeseen. Tutkielmassa tämä pyritään huomioimaan tieteenfilosofisen tarkastelun avulla. Samaisen tarkastelun perusteella tutkielman voidaan nähdä perustuvan kahdelle ennakko-oletukselle. Tutkielmassa oletetaan, että vain itsensä tiedostava yksilö on kokeva ja tajunnallinen. Lisäksi ainoastaan tajunnallisella yksilöllä oletetaan olevan minäkokemus. Tutkielman johtopäätöksenä esitetään, että toisistaan eroavat ihmiskuvat ovat osaltaan synnyttäneet tieteiden välille käsitteellisiä ristiriitoja ja tutkimusten tulosten yhteensopimattomuutta. Aineistoa tulkiten tutkielmassa oletetaan, että minäkokemus on muuttuva ja vaikeasti määriteltävä tila, jota tulisi tutkia enemmän ja systemaattisemmin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Mustonen, 2017. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.